Trong Logo viết các câu lệnh để Rùa vẽ hình ngũ giác sau

39 Nguyen Chu Minh Ngoc

của bạn đây

YẾN NHI LUU

Repeat 6 [Repeat 5 [ FD 100 RT 72 ] RT 60]

Minh Châu Thái Thị

repeat 6[repeat 5[fd 100 rt 360/5]rt 360/6]

của bạn đây

Repeat 6 [Repeat 5 [ FD 100 RT 72 ] RT 60]

repeat 6[repeat 5[fd 100 rt 360/5]rt 360/6]

a) Hãy khởi động Logo, viết thủ tục vẽ một hình ngũ giác, thay đổi nét bút, màu bút, thực hiện thủ tục này vài lần.

b) Viết thủ tục thứ hai để vẽ chiếc khăn thêu trong đó có sử dụng câu lệnh vẽ hình ngũ giác ở câu trên.

Mk kém tin học mong mn giúp đỡ ạ

1. Gõ các lệnh trong Logo để rùa vẽ được hình trên.

2. Số bước đi của rùa là tùy ý.

3. Chụp ảnh cả lệnh và hình vẽ trên phần mềm Logo

Biết rằng trong Logo, lệnh repeat 3 [fd 50 rt 120] điều khiển chú rùa vẽ hình tam giác đều với độ dài cạnh là 50 bước. Phát biểu nào giải thích đúng về câu lệnh lặp sau:

Bài Hay  Hướng dẫn chi tiết cách vẽ ngũ giác đều

Repeat 6 [repeat 3 [fd 50 rt 120] fd 20]?

A. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí bất kì.

B. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước và chồng lên nhau

C. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước ở vị trí ngẫu nhiên

D. Vẽ 6 hình tam giác đều cạnh dài 50 bước, các hình thẳng cột và cách nhau 20 bước.

1) hãy viết các lệnh để rùa vẽ được một hình lục giác đều có cạnh tương ứng 120 bước của rùa

2) viết thủ tục Lucgiac để rùa vẽ hình lục giác có cạnh tương ứng 80 bước của rùa

câu 3 sử dụng thủ tục lucgiac ở câu 2 để viết chương trình vẽ ở hình bên lưu têp là lucgiac2

Bạn đang xem bài viết: Trong Logo viết các câu lệnh để Rùa vẽ hình ngũ giác sau. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Bài 3: Thủ tục trong Logo (tiếp)

Leave a Comment