[SGK Scan] ✅ Quy đồng mẫu nhiều phân số

PHƯƠNG PHÁP TÌM MẪU SỐ CHUNG KHI QUY ĐỒNG PHÂN SỐ | CÔ MAI QUỲNH | HOCMAI.
PHƯƠNG PHÁP TÌM MẪU SỐ CHUNG KHI QUY ĐỒNG PHÂN SỐ | CÔ MAI QUỲNH | HOCMAI.

  • Giải Toán Lớp 6
  • Giải Sách Bài Tập Toán Lớp 6
  • Sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 6 Tập 2
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 1
  • Bài Tập Toán Lớp 6 Tập 2

Quy đồng mẫu nhiều phân số
Quy đồng mẫu nhiều phân số
Quy đồng mẫu nhiều phân số

Cùng có chung một mẫu ? Làm thế nào để các phân số Quy đồng mẫu hai phân số Xét hai phân số tối giản và • Ta thấy 40 là một bội chung của 5 và 8. Ta sẽ tìm hai phân số có mẫu là 40 và lần lượt bằng vàTa có:کٹر مهر -3 -2 . – -2호 5 40 8 40 7ܡܝܓܠ ܡܫܝܓܠ8 .5Như vậy, ta đã biến đổi các phân số đã cho thành các phân số tương ứng bằng chúng nhưng cùng có chung một mẫu : 40 là mẫu chung của hai phân số đó.Cách làm này được gọi là quy đồng mẫu hai phân số.Hai phân số Và cũng có thể được quy đồng mẫu với các mẫu chung khác, chẳng hạn như: 80, 120, 160, …Hãy điền số thích hợp vào ô vuông:그– 그츠– . 5 80 8 80그- 그– 51208 120 그- 그흐– 5 160 8 160Ta nhận thấy. 40, 80, 120, 160, … đều là các bội chung của 5 và 8. Để cho đơn giản, khi quy đồng mẫu hai phân số, ta thường lấy mẫu chung là BCNN của các mẫu.Quy đồng mẫu nhiều phân số a) Tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.ܓ ܕ ܝ ܩ 5- 2 3- 1 ܐܦ ܟ b) Tìm các phân số lần lượt bằng 2 is 3 & nhưng cùng có mẩu là BCNN (2, 5, 3,8).Vì mọi phân số đều viết được dưới dạng phân số với mẫu dương nên ta cóquy tắc:| Muốn quy đồng mẩu nhiều phân số với mẩu dương ta làm như sau:Bước I : Tìm một bội chung của các mẩu (thường là BCNN) để làmmẩu chung.Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẩu (bằng cách chia mẩu chungcho từng mẩu).Bước 3: Nhân tử và mẩu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.s a) Điển vào chỗ trống để quy đồng mẩu các phân số: val 12. 30 – Tim BCNN (12,30). 12 = 2.3 30 = … BCNN (12, 30) =.-Tìm thừa số phụ :- Nhân tử và mẩu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng :—– 12 12…. ;”” = شهه:7= 7 30 30. … … b) Quy đồng mẩu các phân số: 그 . 그보. 한_. y dong Pпап *0: 44″ s” —з6ل 2 9.3. 1.33.Bời tộp-3 5 -21 đồ ẫu các phân số : – ܕ – ܕ – .a) Quy đồng mẫu các phân số sau 16 24 56 b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản ? Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào ? Quy đồng mẫu các phân số sau: a) va b) va i ; c( لva-6.8 27 9 25 15 Quy đồng mẫu các phân số sau: : va T ; b) va للـ (a120 40 146 13 c) , , , d, 보고, 그흐, 그연.30 60 40 60 18 90 Hai phân số sau đây có bằng nhau không ? a) va b) va14 -84 102 153Luyện fộpQuy đồng mẫu các phân số:- 4 8 -10 5 7 a) – – – – – : b) -──────────────────–7 9 21 as a 1. Quy đồng mẫu các phân số: – )b : 2 , للت . يلا (a-20 -30 15 -35 – 180 -2834. Quy đồng mẫu các phân số:a) 8. b) 3, 그 . 그 . c) , 19, 1. 5 7 6 7 15 35. Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số: -15, 120, -75. 54, -180, 60 oo 600 so 90 288 353. 6.Đố vui : Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào ?III. iii , Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tư của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương ứng với phân số ấy ở hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Bài Hay  Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bạn đang xem bài viết: [SGK Scan] ✅ Quy đồng mẫu nhiều phân số. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment