Kiểm tra card đồ họa laptop tại nhà: Card đồ họa rời hay Onboard?

[ASMR Relaxing] 🌈 Relax \u0026 Watch Some Journaling 🌟#50🌟 Trang trí sổ, nhật ký planner with me
[ASMR Relaxing] 🌈 Relax \u0026 Watch Some Journaling 🌟#50🌟 Trang trí sổ, nhật ký planner with me

Ôªø

Laptop s·ªü h·ªØu card r·ªùi s·∫Ω có hi·ªáu su·∫•t x·ª≠ lý ƒë·ªì h·ªça t·ªët h∆°n h·∫≥n so v·ªõi lo·∫°i card onboard. N·∫øu mu·ªën ki·ªÉm tra card ƒë·ªì h·ªça laptop là lo·∫°i nào mà ch∆∞a bi·∫øt cách thì bài vi·∫øt này s·∫Ω là dành cho b·∫°n!

Hướng dẫn ​​kiểm tra card đồ họa laptop

Card màn hình là m·ªôt thành ph·∫ßn quan tr·ªçng, giúp x·ª≠ lý các d·ªØ li·ªáu v·ªÅ hình ·∫£nh, video và hi·ªÉn th·ªã chúng trên màn hình. Xác ƒë·ªãnh lo·∫°i card màn hình trên laptop và thông s·ªë s·∫Ω giúp b·∫°n nhanh chóng bi·∫øt ƒë∆∞·ª£c c·∫•u hình máy có phù h·ª£p ƒë·ªÉ v·∫≠n hành h·ªá ƒëi·ªÅu hành, ph·∫ßn m·ªÅm n·∫∑ng nh∆∞ game, thi·∫øt k·∫ø,…

Th·ª±c t·∫ø n·∫øu ƒëang ƒëi mua laptop, b·∫°n hoàn toàn có th·ªÉ h·ªèi nhân viên t∆∞ v·∫•n ƒë·ªÉ bi·∫øt laptop có card r·ªùi hay không? Ho·∫∑c b·∫°n có th·ªÉ t·ª± mình ki·ªÉm tra b·∫±ng nh·ªØng cách d∆∞·ªõi ƒëây.

Bài Hay  Cách kiểm tra card màn hình đơn giản có thể bạn chưa biết

Nhìn chung các dòng máy s·ª≠ d·ª•ng card màn hình r·ªùi thì s·∫Ω có tem c·ªßa nhà s·∫£n xu·∫•t card màn hình là NVIDIA hay AMD dán tr·ª±c ti·∫øp trên thân máy. N·∫øu trên v·ªè laptop không có dán tem c·ªßa th∆∞∆°ng hi·ªáu card màn hình nào thì có th·ªÉ máy c·ªßa b·∫°n ƒëang s·ª≠ d·ª•ng card màn hình onboard.

Ki·ªÉm tra card r·ªùi laptop thông qua tem trên v·ªè máy

Tuy nhiên c≈©ng có nh·ªØng tr∆∞·ªùng h·ª£p tem trên laptop c·ªßa b·∫°n b·ªã bong trong quá trình s·ª≠ d·ª•ng, lúc này b·∫°n hãy tra c·ª©u thông tin model máy laptop trên công c·ª• tìm ki·∫øm Google ƒë·ªÉ ki·ªÉm tra ho·∫∑c s·ª≠ d·ª•ng các công c·ª• h·ªó tr·ª£.

B·∫°n c≈©ng s·∫Ω d·ªÖ dàng ki·ªÉm tra card màn hình c·ªßa máy tính t·∫°i giao di·ªán Desktop. B·∫°n ch·ªâ c·∫ßn nh·∫•n chu·ªôt ph·∫£i vào desktop ƒë·ªÉ m·ªü menu context. D·ª±a vào các m·ª•c hi·ªÉn th·ªã, b·∫°n s·∫Ω bi·∫øt ƒë∆∞·ª£c laptop ƒëang s·ª≠ d·ª•ng lo·∫°i card ƒë·ªì h·ªça nào.

Ki·ªÉm tra laptop có g·∫Øn ƒë∆∞·ª£c card r·ªùi không b·∫±ng menu chu·ªôt

V·ªõi cách làm này, ƒë·ªÉ ki·ªÉm tra laptop có card r·ªùi hay không thì máy c·ªßa b·∫°n c·∫ßn ph·∫£i ƒë∆∞·ª£c cài driver card màn hình t·ª´ tr∆∞·ªõc.

Bài Hay  Hướng dẫn cách kiểm tra card màn hình có hoạt động không

B∆∞·ªõc 1: Nh·∫•n t·ªï h·ª£p phím Windows + R ƒë·ªÉ truy c·∫≠p vào h·ªôp tho·∫°i Run → Nh·∫≠p “dxdiag” → OK

Truy c·∫≠p vào h·ªôp tho·∫°i Run

B∆∞·ªõc 2: C·ª≠a s·ªï DirectX Diagnostic Tool hi·ªán lên → Chuy·ªÉn sang tab Display ƒë·ªÉ xem thông s·ªë card màn hình, dung l∆∞·ª£ng card chu·∫©n xác ƒëó là cách ki·ªÉm tra card màn hình laptop

Xem thông s·ªë chi ti·∫øt t·∫°i C·ª≠a s·ªï DirectX Diagnostic Tool

Trong hình minh h·ªça, b·∫°n có th·ªÉ th·∫•y ph·∫ßn Name – tên card ƒë·ªì h·ªça là Intel(R) HD Graphics. Nh∆∞ v·∫≠y, laptop này ƒëang s·ª≠ d·ª•ng card ƒë·ªì h·ªça onboard.

Xem thêm: B·∫≠t/t·∫Øt card màn hình r·ªùi trên laptop khi ch∆°i game, làm ƒë·ªì h·ªça

ƒê·ªÉ ki·ªÉm tra card màn hình trên h·ªá ƒëi·ªÅu hành Windows b·∫°n có th·ªÉ truy c·∫≠p vào trình qu·∫£n lý thi·∫øt b·ªã Device Manager.

B∆∞·ªõc 1: Nh·∫•n t·ªï h·ª£p phím Windows + X trên bàn phím → Ch·ªçn Device Manager.

Ho·∫∑c b·∫°n có th·ªÉ nh·∫•n chu·ªôt ph·∫£i vào This PC và ch·ªçn Manage, ch·ªçn Device Manager.

Bài Hay  4 Cách kiểm tra card màn hình có chạy hay không hiệu quả nhất

Chọn Device Manager

B∆∞·ªõc 2: Click ƒëúp vào m·ª•c Display adapters ƒë·ªÉ th·∫•y tên card màn hình laptop.

·ªû b∆∞·ªõc này, b·∫°n ƒëã có th·ªÉ xác ƒë·ªãnh ƒë∆∞·ª£c lo·∫°i card ƒë·ªì h·ªça laptop ƒëang s·ª≠ d·ª•ng thông qua tên g·ªçi t∆∞∆°ng t·ª± nh∆∞ các cách trên.

Lo·∫°i card màn hình ƒë∆∞·ª£c hi·ªÉn th·ªã

Ngoài ki·ªÉm tra lo·∫°i card ƒë·ªì h·ªça, trong giao di·ªán Device Manager b·∫°n c≈©ng có th·ªÉ click chu·ªôt ph·∫£i vào tên card màn hình và ch·ªçn Properties ƒë·ªÉ xem thêm thông tin chi ti·∫øt h∆°n.

Xem thông tin card ƒë·ªì h·ªça laptop trong Properties

Trên ƒëây là h∆∞·ªõng d·∫´n các cách ki·ªÉm tra card ƒë·ªì h·ªça laptop ƒë∆°n gi·∫£n nh·∫•t mà b·∫°n có th·ªÉ th·ª±c hi·ªán ngay t·∫°i nhà. Chúc b·∫°n thành công!

Tin hot

Thảo luận nhiều

Đặt lịch

Bạn đang xem bài viết: Kiểm tra card đồ họa laptop tại nhà: Card đồ họa rời hay Onboard?. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment