Giải toán lớp 4 Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Toán lớp 5: Quá dễ khi viết một số đo thời gian thành Số Thập Phân
Toán lớp 5: Quá dễ khi viết một số đo thời gian thành Số Thập Phân

Giải toán lớp 4 Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

ÔN TẬP VỀ ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN ♦ Bail Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1 giờ = … phút 1 năm = … tháng 1 phút = … giây 1 thế kỉ = … năm 1 giờ = … giây 1 năm không nhuận = … ngày 1 năm nhuận = … ngày Giải 1 giờ = 60 phút 1 năm = 12 tháng 1 phút = 60 giây 1 thế kỉ = 100 năm 1 giờ = 3600 giây 1 năm không nhuận = 365 ngày 1 nãm nhuận = 366 ngày ♦ Bài 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 5 giờ = … phút 3 giờ 15 phút = … phút 420 giây = … phút giờ = … phút b) 4 phút’ = … giây 3 phút 25 giây= … giây 2 giờ = … giây phút = … giây c) 5 thế kl = … năm — thế kỉ = … năm 20 12 thế kỉ = … nãm 2000 năm = … thế kĩ Giải a) 5 giờ = 300 phút 3 giờ 15 phút = 195 phút 420 giây = 7 phút — giờ =5 phút b) 4 phút = 240 giây 3 phút 25 giây = 205 giây 2 giờ = 7200 giây phút = 6 giây c) 5 thế kỉ = 500 năm — thế kỉ =5 năm 20 12 thế kỉ = 1200 năm 2000 năm = 20 thế kỉ Lưu ý: Phương pháp chung chuyển đổi như sau: • 5 giờ = 1 giờ X 5 = 60 phút X 5 = 300 phút • 420 giây = .. phút Ta thực hiện phép chia: 420 : 60 = 7 nên 420 giây = 7 phút • — giờ = 60 phút 12 ĩ r- , . X — = 5 phút 12 • 3 giờ 15 phút = 3 giờ + 15 phút = 180 phút + 15 phút = 195 phút Bài 3 Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào ô trông: 5 giờ 20 phút 1 1 300 phút i giờ 1 1 20 phút 3 495 giây 1 1 8 pĩtút 15 giây ỉ phút r 1 phút Giải 5 giờ 20 phút 1 > 1 £00 phút giờ 1 = |. 20 phút 3 495 giây 1 = 1 8 phút 15 giây – phút prỊ 1 phút Lưu ý: Cần chuyển đổi các dan vị đo (về đơn vị nhỏ nhất theo đề bài) rồi so sánh các kết quả để lựa chọn dấu thích hợp. Ví dụ: 5 giờ 20 phút I I 300 phút 320 phút I > I 300 phút Thời gian Hoạt động Từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 30 phút Vệ sinh cá nhân và tập thể dục Từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ Ăn sáng Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút Học và chơi ở trường Bảng dưới đây cho biết một sô’ hoạt động của bạn Hà trong mỗi buổi sáng hàng ngày: Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút? Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu? ❖ Bài 4 Giải Đổi: 7 giờ = 420 phút giờ 30 phút = 390 phút 11 giờ 30 phút = 690 phút giờ 30 phút = 450 phút Thời gian Hà ăn sáng là: 420 – 390 = 30 (phút) Thời gian buổi sáng Hà ở trường là: 690 – 450 = 240 (phút) 240 phút = 4 giờ + Bài5 Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất? 1 3 600 giây b) 20 phút c) Ạ giở . d) giờ Đổi: 600 giây = 10 phút giờ = 15 phút 3 giờ = 18 phút Khoảng thời gian dài nhất là 20 phút.

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 4 Bài 165: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo). Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Cách quy đổi thời gian chính xác và dễ hiểu

Leave a Comment