Giải toán lớp 4 Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số

Toán 6 – Bài giảng quy đồng mẫu nhiều phân số
Toán 6 – Bài giảng quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải toán lớp 4 Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số

QUY ĐỒNG MẪU số GÁC PHẤN số KIẾN THỨC CẦN NHỚ Quy đồng mẫu số các phân số Quy đồng mẫu sô’ của hai (hay nhiều) phân số là biến đổi các phân số đó sao cho chúng vẫn giữ nguyên giá trị nhưng có mẫu sô’ giống nhau. Cách thực hiện quy đồng mẫu số của hai phân số Trước khi quy đồng mẫu sô’ các phân số, ta hãy rút gọn các phân số (nếu có thể rút gọn) thành Các phân sô’ tối giản rồi mới quy đồng để mẫu sô’ chung gọn hơn. Tìm mẫu số chung (viết tắt: MSC) Trường hợp chung: MSC của hai phân sô’ bằng tích của hai mẫu số (MSC của nhiều phân sô’ bằng tích của các mẫu số). Trường hợp riêng: Khi mẫu sô’ của một trong hai phân sô’ phải quy đồng chia hết cho mẫu sô’ của phân sô’ kia thì mẫu số đó chính là MSC. Tìm các sô’ thích hợp để nhân vào tử sô’ và mẫu sô’ của từng phân số. (Số nhân vào phân sô’ chính là thương của MSC với mẫu số của phân sô’ đó.) Quy đồng từng phân số. Ví dụ 1: . , 3 — và —. 6 Ví dụ 2: .35 Quy đồng mẫu sô’ hai phân số: —■ và 8 • Ta thấy: 8 chia hết cho 4 (8 : 4 = 2) nên MSC = 8. 3×2 6 – 4×2 – 8 Quy đồng mẫu sô’ các phân số: . 5 1 kA 3 ,.A 3 a) — và — b) — và — 6 4 -57 Giải a) Ta có: MSC: 24 (6 X 4 = 24) _ 5×4 _ 20 ” 6×4 ” 24 ’ . 9 3 c) — và — 8 9 HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ❖ Bàil 1×6 4×6 _6_ 24 z 5 1 Như vậy, quy đồng mẫu sô’ hai phân sô’ và 4 được hai phân sô’: 6 4 20 _.x 6 —- và —— 24 24 , 81 64 — và —- 72 72 ,. 21 . 15 b — và -7 35 35 ❖ Bài 2 Quy đồng mẫu số các phân số: (Giải tương tự bài 1). Kết quả: , 7 3 — và — 5 11 , 77 ‘ 40 —— và —- 55 55 ,. 5 „A 3 -7- và -? 12 8 Giải —— và —— 96 96 . 17 ,.A 9 —- và — 10 7 119 90 -77— và —- 70 70

Bạn đang xem bài viết: Giải toán lớp 4 Bài 103: Quy đồng mẫu số các phân số. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Bài Hay  Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Leave a Comment