380 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Đường lối cách mạng của ĐCSVN – buithanhquangblog

[Lịch sử Đảng] # 4 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
[Lịch sử Đảng] # 4 Câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bùi Thanh Quang sưu tầm nhưng không phản biện.

Câu hỏi dùng cho sinh viên và giaó viên tham khảo.

 1. Giai cấp tư sản Việt Nam ra đời vào khoảng thời gian nào?
  1. Trong năm 1884
  2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của Pháp
  3. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II của Pháp
  4. Sau chiến tranh TG II
 1. Các tổ chức tiền thân của ĐCSVN bao gồm:
  1. Đảng Tân Việt
  2. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  3. B tổ CS: Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản Đảng
  4. a, b, c đều đúng
 2. Cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội VN là mâu thuẫn giữa:
  1. Nông dân – địa chủ
  2. Vô sản-tư sản
  3. Dân tộc VN- chủ nghĩa đế quốc
  4. Tư sản dân tộc và tư sản mại bản
 1. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời vào khoảng thời gian nào?
  1. Trong năm 1884
  2. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ I của Pháp
  3. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ II
  4. Sau chiến tranh TG II
 1. Đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam (1930) là một đường lối:
 2. Hoàn toàn dúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, phù hợp với xu thế tiến bộ của thời đại, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng cho đến ngày nay.
 3. Hoàn toàn dúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX, khi xã hội Việt Nam đang bế tắc về đường lối cứu nước, không có một lực lượng đủ mạnh để chiến thắng đế quốc xâm lược.
 4. Hoàn toàn dúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX
 5. Cả a, b, c sai
 1. So sánh Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ĐCSVN và Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng, ta có thể nói:
  1. Luận cương tháng 10/1930 đã kế thừa và phát triển những nội dung cơ bản về đường lối chiến lược đã đưa ra trong Cương lĩnh đầu tiên. Tuy nhiên, Luận cương nhấn mạnh vấn đề đấu tranh giai cấp, từ đó thu hẹp lực lượng cách mạng trong Những điểm khác biệt đó thể hiện hạn chế của Luận cương tháng 10 so với Cương lĩnh đầu tiên của Đảng.
  2. Luận cương tháng 10 kế thừa và phát triển những giá trị đúng đắn của Cương lĩnh đầu tiên, đồng thời còn bổ sung một số vấn đề mà Cương lĩnh đầu tiên chưa nói tới (như về phương pháp cách mạng bạo lực), cũng như trình bày đầy đủ, rõ ràng hơn Cương lĩnh đầu tiên về phương hướng, nhiệm vụ của CMTSDQ.
  3. Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cương lĩnh cách mạng đúng đắn, thể hiện trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc
  4. Cả a, b, c sai
 2. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp các yếu tố:
  1. Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước
  2. Chủ nghĩa Mác và phong trào công nhân
  3. Chủ nghĩa Mác-Lênin, phong trào công nhân, phong trào nông dân
  4. Cả a, b, c sai
 1. Phương hướng chiến lược của Cách mạng VN: “làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới xã hội Cộng sản” được nêu ra trong:
 2. Luận cương chính trị tháng 10/1930
 3. Sách lược vắn tắt
 4. Chính cương vắn tắt
 5. Điều lệ vắn tắt
 1. Phong trào “vô sản hóa” được Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên tiến hành từ:
  1. 1926
  2. 1927
  3. 1928
  4. 1929
 1. Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh: Vấn đề thổ địa là cái cốt của Cách mạng tư sản dân quyền?
  1. Chính cương vắn tắt của Đảng (2/1930)
  2. Luận cương tháng 10/1930
  3. Chung quanh vấn đề chiến sách mới của Đảng (10/1936)
  4. Sách lược vắn tắt (2/1930)
 1. “Đông Dương Đại hội”, “Đón Godard và Brévier”… là 2 trong số những hoạt động đấu tranh công khai sôi nổi của nhân dân ta trong phong trào cách mạng nào sau đây:
  1. Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)
  2. Phong trào kháng Nhật cứu nước
  3. Phong trào dân chủ (1936-1939)
  4. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931)
 1. Nghị quyết nào sau đây đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh dân chủ sang đẩy mạnh cách mạng giải phóng dân tộc, trực tiếp xúc tiến chuẩn bị lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân:
  1. NQ Hội nghị BCHTW lần thứ 6, Khóa I (11/1939)
  2. NQ Hội nghị BCHTW lần thứ 7, Khóa I (11/1940)
  3. NQ Hội nghị BCHTW lần thứ 8, Khóa I (5/1941)
  4. Cả a, b, a đúng
 1. Đội “Tự vệ đỏ”, hình thức đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam được ra đời trong phong trào nào sau đây:
  1. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
  2. Phong trào dân chủ 1936-1939
  3. Phong trào kháng Nhật cứu nước
  4. Phong trào giải phóng dân tộc, khởi nghĩa giành chính quyền 1939-1945
 1. Lực lượng vũ trang tập trung đầu tiên của CMVN có tên:
  1. VN tuyên truyền giải phóng quân
  2. VN Cứu quốc quân
  3. Đội Tự vệ đỏ
  4. Đội du kích Cao Bằng
 1. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “ như chim én báo hiệu mùa xuân”?
  1. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
  2. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp
  3. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc lanh của Phạm Hồng Thái
  4. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
 1. Để lãnh đạo công tác văn hóa, đấu tranh chống văn hóa nô dịch và ngu dân của đế quốc Pháp-Nhật, Năm 1943, Đảng ta đưa ra bản Đề cương văn hóa Việt Nam, chủ trương xây dựng một nền văn hóa mới theo phương châm:
  1. Dân tộc, hiện đại và nhân văn
  2. Dân tộc, khoa học và đại chúng
  3. Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
  4. Có nội dung XHCN và có tính dân tộc
 1. Đại hội hoặc Hội nghị nào ra quyết định thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch?
  1. Đại hội đại biểu quốc dân (16/8/1945, tại Tân Trào)
  2. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc kỳ (15/5/1945)
  3. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (13/8/1945, tại Tân Trào)
  4. Cả a, b, c sai
 1. Văn kiện hoặc tác phẩm nào có giá trị như một cương lĩnh quân sự tóm tắt của Đảng ta?
  1. Tác phẩm “Cách đánh du kích”
  2. Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền GP quân
  3. Tác phẩm “Con đường giải phóng”
  4. Tác phẩm Đường cách mệnh
 1. Năm 1937, Đảng và Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã giành thắng lợi quan trọng trong việc đưa người của ta ra tranh cử vào cơ quan nào sau đây:
  1. Viện dân biểu Bắc kỳ
  2. Viện dân biểu Trung kỳ
  3. Hội đồng quản hạt Nam kỳ
  4. Hội đồng kinh tế lý tài Đông Dương
 1. Hiến pháp đầu tiên của nước VN Dân chủ Cộng hòa được thông qua vào thời gian nào:
  1. Tháng 11/1946
  2. Tháng 3/1946
  3. Tháng 1/1946
  4. Tháng 2/1946
 1. Tháng 11/1945, Đảng ta tuyên bố tự giải tán (thực chất là rút lui vào hoạt động bí mật). Lúc này, một bộ phận của Đảng hoạt động công khai dưới tên gọi là:
  1. Hội truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Đông Dương
  2. Hội truyền bá quốc ngữ
  3. Hội Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin ở Đông Dương
  4. Hội Phản đế đồng minh
 1. Tháng 11/1945, Đảng ta tuyên bố tự giải tán (thực chất là rút lui vào hoạt động bí mật). Tại sao Đảng ta lại tuyên bố như vậy?
  1. Do nội bộ Đảng ta lúc này mất đoàn kết, có nhiều ý kiến trái ngược trong chủ trương kháng chiến
  2. Do Đảng CSVN chưa đủ sức lôi cuốn đông đảo nhân dân, Đảng giải tán để đoàn kết nhân dân chống Pháp
  3. Do quân Tưởng và các đảng phái thân Tưởng ráo riết chống phá Đảng CSVN và cách mạng Việt Nam. Đảng tuyên bố tự giải tán để Chính phủ hòa hoãn với quân Tưởng, tránh cùng 1 lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù, tập trung lực lượng kháng chiến chống Pháp ở Miền Nam
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Đường lối ngoại giao “ bình đẳng tương trợ, thêm bạn bớt thù”, thực hiện “Hoa-Việt thân thiện” với Tưởng, “độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế ” với Pháp được xác định trong văn kiện nào sau đây?
  1. Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” (25/11/1945)
  2. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” (12/1946)
  3. Tác phẩm”kháng chiến nhất định thắng lợi” (1947)
  4. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
 1. Để mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp, năm 1946 ta lập thêm các đảng phái và đoàn thể quần chúng nào?
  1. Đảng Xã hội Việt Nam và Đảng dân chủ Việt Nam
  2. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam và Hội văn hóa cứu quốc
  3. Đảng Xã hội Việt Nam và Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam
  4. Đảng Lao động Việt Nam
 1. Sau khi ký Hiệp định sơ bộ(6/3/1946), nhằm nêu rõ ý nghĩa của Hiệp định để thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, Ban Thường vụ TW Đảng đã ra bản chỉ thị mang tên:
  1. Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc”
  2. Chỉ thị “Hòa để tiến”
  3. Chỉ thị về thành lập “Hội phản đế đồng minh”
  4. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
 1. Để tỏ rõ thiện chí hòa bình và tranh thủ thêm thời gian chuẩn bị lực lượng, trước khi rời Pháp trở lại Việt Nam (1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với Chính phủ Pháp:
  1. Hiệp định sơ bộ (6/3/1946)
  2. Tạm ước 14/9
  3. Hiệp ước 14/9
  4. Không ký gì cả
 1. “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. Đoạn văn trên trích trong văn kiện nào sau đây?
  1. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (chống Pháp)
  2. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”
  3. Tác phẩm “ Kháng chiến nhất định thắng lợi”
  4. Tác phẩm Đường cách mệnh
 1. Để kịp thời chỉ đạo toàn quốc kháng chiến chống Pháp, ngay trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, Ban Thường vụ TW Đảng đã ra một văn kiện mang tên:
  1. Chỉ thị Kháng chiến, kiến quốc
  2. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến
  3. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi
  4. Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”
 1. Kế hoạch Navarre là một kế hoạch quân sự của Pháp, được tiến hành trong chiến dịch nào sau đây?
  1. Chiến dịch Việt Bắc
  2. Chiến dịch Hòa Bình
  3. Chiến dịch Điện Biên Phủ
  4. Chiến dịch Biên giới
 1. Ba nguyên tắc xây dựng hợp tác xã được Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 16 khóa II)nêu ra là:
  1. Tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ
  2. Dần dần, tự nguyện, cùng có lợi
  3. Dần dần, cùng có lợi, quản lý dân chủ
  4. Nhiều, nhanh, tốt rẽ
 1. Nghị quyết nào sau đây lần đầu tiên xác định cách mạng miền Nam phải chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị?
  1. NQ Ban chấp hành TW lần thứ 6, khóa II(7/54)
  2. NQ Bộ Chính trị 9/54
  3. Dự thảo Đường lối CM MN(8/56)
  4. NQ Ban chấp hành TW lần thứ 15 (1/1959)
 1. Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam VN ra đời vào thời gian nào?
  1. 20/12/60
  2. 21/7/1954
  3. 27/1/73
  4. 17/1/60
 1. Nghị quyết Bộ chính trị 1/1961 và 2/1962 đã xác định phương thức đấu tranh của cách mạng miền Nam là:
  1. Sử dụng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang để đánh đổ chính quyền độc tài phát xít của địch.
  2. Kết hợp đấu tranh QS với đấu tranh chính trị, trong đó, đấu tranh QS có tác dụng quyết định trực tiếp…
  3. Giữ vững tư tưởng chiến lược tiến công, đưa đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính trị, tiến công địch trên 3 vùng chiến lược, bằng 3 mũi giáp công …
  4. Đánh nhanh thắng nhanh
 1. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Nghị Quyết nào sau đây xác định đấu tranh quân sự có tác dụng quyết định trực tiếp:
  1. NQ Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 15 (1/1959)(khóa II)
  2. NQ Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 11 (3/1965) và 12 (12/1965)(Khóa III)
  3. NQ Bộ chính trị 1/1961 và 2/1962
  4. NQ Bộ chính trị 12/1967
 1. Văn kiện nào sau đây trực tiếp dẫn đến phong trào đồng khởi:
  1. NQ Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 6, Khóa II (7/1954)
  2. Dự thảo Đường lối cách mạng miền Nam (8/1956)
  3. NQ Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 15, Khóa II (1/1959)
  4. Hội nghị Ban chấp hành TW lần thứ 16, Khóa II (4/1959)
 1. Trong nhiệm kỳ Ban chấp hành TW Đảng khóa III, NQ nào sau đây đã trực tiếp dẫn đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân?
  1. NQ Ban chấp hành TW lần thứ 14(1/68)
  2. NQ Ban chấp hành TW 11(3/65)
  3. NQ Ban chấp hành TW lần thứ 12(12/65)
  4. NQ Ban chấp hành TW lần thứ 18(1/70)
 1. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ (1954-1975) là do:
  1. Việt Nam không chấp nhận hợp tác với Mỹ cũng như bất kỳ một thế lực nào bên ngoài nào
  2. Đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Genève, âm mưu biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ
  3. Do Việt Nam đi theo con đường chính trị khác Mỹ
  4. Do một số người đứng đầu nước Mỹ muốn thôn tính nước ta
 1. Trong kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế (1955-1957) ở miền Bắc, Đảng ta chủ trương:
  1. Không vội vàng thủ tiêu thành phần kinh tế tư bản tư doanh nếu thấy có lợi cho sự phát triển kinh tế
  2. Thủ tiêu kinh tế tư bản tư doanh, phát triển kinh tế quốc doanh
  3. Phát triển nhanh kinh tế nhà nước
  4. Đảng chưa nói đến vấn đề này
 1. Trong đường lối công nghiệp hóa XHCN, NQ nào của Đảng xác định: Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 1 cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ?
  1. NQ ĐH ĐB TQ lần thứ III (9/1960)
  2. NQ ĐH ĐB TQ lần thứ IV (12/1976)
  3. NQ ĐH ĐB TQ lần thứ V (3/1982)
  4. NQ ĐH ĐB TQ lần thứ VI (12/1986)
 1. Nội dung công nghiệp hóa được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV xác định chỉ rõ:
  1. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu công nông nghiệp
  2. Thực hiện công nghiệp hóa XHCN bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ
  3. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
  4. Cả a, b, c sai
 1. Trong các đặc điểm của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH được Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ IV nêu ra, đặc điểm nào là đặc điểm lớn nhất, quan trọng nhất?
  1. Từ một nền sản xuất nhỏ tiến thẳng lên CNXH, bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN
  2. Đất nước còn nhiều khó khăn do hậu quả chiến tranh và tàn dư của chủ nghĩa thực dân; cuộc đấu tranh giữa cách mạng và phản cách mạng trên thế giới còn gay go, quyết liệt
  3. Là một nước thuộc địa nữa phong kiến
 1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ được thông qua trong Đại hội nào sau đây:
  1. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)
  2. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991)
  3. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996)
  4. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX (4/2001)
 1. Đại hội đại biểu toàn quốc nào của Đảng đã đưa ra quan điểm chỉ đạo công nghiệp hóa, trong đó khẳng định: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế…; Khoa học và công nghệ là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa…?
  1. ĐH VI (12/1986)
  2. ĐH VII (6/1991)
  3. ĐH VIII (6/1996)
  4. ĐH IX (4/2001)
 1. ĐH đại biểu toàn quốc nào của Đảng chủ trương phải hoàn thành cải tạo XHCN ở miền Nam, hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN ở miền Bắc, củng cố quan hệ sản xuất XHCN trong cả nước?
  1. ĐH III (9/1960)
  2. ĐH IV (12/1976)
  3. ĐH V (3/1982)
  4. ĐH VI (12/1986)
 1. Thời kỳ “đổi mới” của cách mạng XHCN Việt Nam hiện nay thực chất là:
  1. Đổi mới mục tiêu cách mạng, đổi mới biện pháp, bước đi trong xây dựng CNXH.
  2. Đổi mới biện pháp, bước đi trong xây dựng CNXH, đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng nhưng không thay đổi mục tiêu.
  3. Đổi mới tất cả các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh”
  4. Cả a, b, c đúng
 1. ĐH đại biểu toàn quốc lần VI của Đảng đã khẳng định kinh tế nhiều thành phần là:
  1. Là một đặc trưng của thời kỳ quá độ
  2. Là một biểu hiện đặc thù của thời kỳ quá độ
  3. Là một tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ
  4. Là một nhu cầu tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH
 1. Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp nào được hình thành?
  1. Giai cấp tư sản
  2. Giai cấp công nhân
  3. Giai cấp tư sản và công nhân
  4. Giai cấp tiểu tư sản.
 1. Đặc điểm ta đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
  1. Ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  2. Phần lớn xuất thân từ nông dân
  3. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản
  4. Cả a, b và c
 1. Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:
  1. Công nhân và nông dân
  2. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
  3. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc
  4. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ
 1. Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
  1. Năm 1920 ( tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)
  2. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
  3. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)
  4. Năm 1930 ( Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)
 1. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
  1. 1917
  2. 1918
  3. 1919
  4. 1920
 1. Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
  1. 7/1920 – Liên Xô
  2. 7/ 1920 – Pháp
  3. 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc)
  4. 8/ 1920 – Trung Quốc
 1. Việt Nam Quốc Dân Đảng được thành lập vào thời gian nào?
  1. 12/ 1927
  2. 8/1925.
  3. 11/ 1926
  4. 7/1925.
 1. Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?
  1. Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  2. Đông Dương Cộng sản Đảng
  3. An Nam Cộng sản Đảng
  4. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn
 1. Hội nghị Hợp nhất thành lập Đảng CSVN (3/2/1930) thông qua các văn kiện nào sau đây?
  1. Chánh cương vắn tắt
  2. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt
  3. Sách lược vắn tắt
  4. Cả a, b và c
 1. Ai là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng?
  1. Hồ Chí Minh
  2. Trần Phú
  3. Trần Văn Cung
  4. Lê Hồng Phong
 1. Chiến tranh thế giới II bùng nổ vào thời gian nào?
  1. 1937
  2. 1939
  3. 1938
  4. 1940
 1. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh (Việt Minh) được thành lập năm nào?
  1. 1940
  2. Đầu năm 1944
  3. 1941
  4. Cuối năm 1944
 1. Ai là lãnh tụ tiêu biểu của Việt Nam Quốc dân Đảng
  1. Nguyễn Thái Học
  2. Tôn Quang Phiệt
  3. Trần Huy Liệu
  4. Huỳnh Thúc Kháng
 1. Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào?
  1. 15 – 19/8/1941
  2. 13 -15/8/1945
  3. 15 – 19/8/1945
  4. 16-19/8/1945
 1. Ủy ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?
  1. Hồ Chí Minh
  2. Phạm Văn Đồng
  3. Trường Chinh
  4. Võ Nguyên Giáp
 1. Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?
  1. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
  2. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng
  3. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào
  4. Hội nghị Tổng bộ Việt Minh
 1. Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng Minh vào Đông Dương vì:
  1. Đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng
  2. Đó là lúc kẻ thù cũ đã suy yếu, những kẻ thù mới chưa kịp đến.
  3. Quân Đồng Minh vào có thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta
  4. Tất cả các lý do trên.
 1. Tình hình đất nước sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh:
  1. Nước sôi lửa nóng
  2. Ngàn cân treo sợi tóc
  3. Nước sôi lửa bỏng
  4. Trứng nước
 1. Những khó khăn, thử thách đối với Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám năm 1945
  1. Các thế lực đế quốc, phản động bao vây chống phá.
  2. Kinh tế kiêt quệ và nạn đói hoành hành.
  3. Hơn 90% dân số không biết chữ
  4. Tất cả các phương án trên.
 1. Phong trào mà Đảng ta đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng Tháng Tám năn 1945?
  1. Xây dựng nếp sống văn hóa mới.
  2. Bài trừ các tệ nạn xã hội.
  3. Bình dân học vụ
  4. Xóa bỏ văn hóa thực dân nô dịch phản động.
 1. Nhân dân Nam bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược bảo vệ chính quyền cách mạng vào ngày nào?
  1. 23-9-1945
  2. 19-12-1946
  3. 23-11-1945
  4. 10-12-1946
 1. Sự kiện mở đầu cho sự hòa hoãn giữa Việt Nam và Pháp:
  1. Pháp ngừng bắn ở miền Nam.
  2. Việt Nam với Pháp nhân nhượng quyền lợi ở miền Bắc
  3. Ký kết hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 giữa Việt Nam và Pháp.
  4. Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Kháng trao đổi quyền lợi chon nhau.
 1. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào?
  1. 18-9-1945
  2. 20-12-1947
  3. 19-12-1946
  4. Cả ba phương án trên.
 1. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân đảng diễn ra vào thời gian nào?
  1. 9-2-1930
  2. 9-3-1930
  3. 3-2-1930
  4. .9-3-1931
 1. Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống Pháp là:
  1. Toàn dân
  2. Lâu dài và dựa vào sức mình là chính
  3. Toàn diện
  4. Cả ba phương án trên đều đúng.
 1. Khi bắt đầu tiến hành xâm lược Việt Nam lần thứ hai, thực dân Pháp đã thực hiện chiến lược:
  1. Dùng người Việt đánh người Việt
  2. Đánh nhanh thắng nhanh
  3. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Để phá thế bao vây cô lập, phát triển lực lượng và giành thế chủ động, tháng 6-1950 lần đầu tiên TW Đảng đã chủ trương mở chiến dịch tiến công quy mô lớn. Đó là:
  1. Chiến dịch Việt Bắc
  2. Chiến dịch Biên Giới
  3. Chiến dịch Tây Bắc
  4. Chiến dịch Thượng Lào.
 1. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai(tháng 2/1951), Đảng ta quyết định đổi tên thành:
  1. Đảng Cộng sản Đông Dương
  2. Đảng Cộng sản Việt Nam
  3. Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác
  4. Đảng Lao động Việt Nam.
 1. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam tháng 2 – 1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam:
  1. Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nữa phong kiến
  2. Dân chủ vào dân tộc
  3. Thuộc địa nữa phong kiến
  4. Dân tộc và dân chủ mới.
 1. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam đã nêu ra các nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam:
  1. Đáng đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc.
  2. Xóa bỏ những di tích phong kiến và nữa phong kiến, làm cho người cày có ruộng.
  3. Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho Chủ nghĩa xã hội.
  4. Cả ba phương án trên.
 1. Các giai đoạn của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam được Đảng xác định trong cương lĩnh thứ ba (1951):
  1. Giai đoạn thứ nhất chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc.
  2. Giai đoạn thứ hai chủ yếu là xóa bỏ di tích phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện triệt đề người cày có ruộng.
  3. Giai đoạn thứ ba chủ yếu là xây dựng cơ sở cho Chủ nghĩa xã hội.
  4. Cả ba phương án trên.
 1. Điều lệ mới của Đảng Lao động Việt Nam đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của:
  1. giai cấp công nhân Việt Nam.
  2. Dân tộc Việt Nam
  3. Nhân dân Việt Nam
  4. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam
 1. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại Hội II là:
  1. Chủ nghĩa Mác – Lênin
  2. Truyền thống dân tộc
  3. Tư tưởng Hồ Chí Minh
  4. Cả ba phương án trên.
 1. Đầu năm 1953, nhằm cứu vãn tình thế ngày càng sa lầy và tìm kiếm giải pháp chính trị trong “danh dự”, Pháp và Mỹ đã đưa một viên tướng Pháp sang làm Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và lập kế hoạch quân sự mang tên:
  1. Rơve
  2. Pháp – Mỹ
  3. Nava
  4. Cả ba phương án đều sai.
 1. Ai được cử làm tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch Điện Biên Phủ?
  1. Hoàng Văn Thái
  2. Phạm Văn Đồng
  3. Văn Tiến Dũng
  4. Võ Nguyên Giáp
 1. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ diễn ra trong bao nhiêu ngày?
  1. 54
  2. 56
  3. 55
  4. 59
 1. Kết thúc chiến Điện Biên Phủ, quân và dân ta giành nhiều thắng lợi to lớn. Kết quả đã:
  1. Tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch
  2. Bắt sống viên tướng chỉ huy Đờ Carxtơri.
  3. Thu toàn bộ vũ khí, cơ sở vật chất của địch ở Điện Biên Phủ.
  4. Cả hai a, b, c đúng
 1. Đối với cách mạng Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ đã có ý nghĩa hết sức to lớn. Đó là:
  1. Thắng lợi lớn nhất của cuộc đọ sức toàn diện và quyết liệt của quân dân Việt Nam với thực dân Pháp.
  2. Chiến công đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ
  3. Thắng lợi này đã giải phóng hoàn toàn miền Bắc, chấm dứt gần một thế kỷ ách thống trị của thực dân Pháp, đưa cách mạng Việt Nam chuyển sang xây dựng CNXH và giành độc lập, thống nhất hoàn toàn.
  4. Tất cả các phương án trên.
 1. Nêu một số nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của Việt Nam:
  1. Nhân dân Việt Nam giàu truyền thống yêu nước; được sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản việt Nam.
  2. Có lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, có chính quyền cách mạng dân chủ nhân dân và hậu phương kháng chiến vững chắc.
  3. Sự liên minh chiến đấu của 3 nước Đông Dương, sự giúp đỡ của các nước Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN.
  4. Cả ba phương án trên.
 1. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương đã quy định:
  1. Các nước tham dự Hội nghị cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản là độc lập, dân chủ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và Campuchia.
  2. Pháp tuyên bố công nhận Việt Nam là một nước tự do
  3. Việt Nam hoàn toàn độc lập
  4. Cả hai a, b, c đúng
 1. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài bao nhiêu năm?
  1. 7 năm
  2. 9 năm
  3. 8 năm
  4. 10 năm.
 1. Quân ta vào tiếp quản thủ đô Hà Nội ngày nào?
  1. 10-10-1954
  2. 10-10-1956
  3. 10-10-1955
  4. 1-10-1957.
 1. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời khi nào?
  1. 21/12/1962
  2. 20/12/1961
  3. 20/12/1960
  4. 21/12/1961.
 1. Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được lý kết khi nào?
  1. 20/7/1954
  2. 27/2/1972
  3. 22/12/1954
  4. 27/1/1973
 1. Cương lĩnh đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua trong Đại hội nào của Đảng?
  1. Đại hội VI
  2. Đại hội VIII
  3. Đại hội VII
  4. Đại hội IX.
 1. Quốc hội khóa mấy đã quyết định đổi tên nước ta thành nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
  1. Khóa 6
  2. Khóa 8
  3. Khóa 7
  4. Khóa 9.
 1. Chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam và Đông Dương nhằm mục đích gì?
  1. Tự do nhân quyền
  2. Bóc lột về kinh tế, chuyên chế về chính trị và nô dịch về văn hóa
  3. Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển
  4. Khai hóa văn minh
 1. Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?
  1. 1858 – 1884
  2. 1884 – 1896
  3. 1897 – 1913
  4. 1914 – 1918
 1. Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành?
  1. Giai cấp tư sản
  2. Giai cấp tư sản và công nhân
  3. Giai cấp công nhân
  4. Giai cấp tiểu tư sản
 1. Trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 -1918), ở Việt Nam có những giai cấp nào?
  1. Địa chủ phong kiến và nông dân
  2. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân
  3. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân
  4. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản
 1. Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?
  1. Độc lập dân tộc
  2. Ruộng đất
  3. Quyền bình đẳng nam nữ
  4. Được giảm tô, giảm tức
 1. Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?
  1. Ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp
  2. Phần lớn xuất thân từ nông dân
  3. Chịu sự áp bức bóc lột củ đế quốc, phong kiến và tư sản trong nước
  4. Cả a, b, c
 1. Đặc trưng cơ bản của xã hội thuộc địa nửa phong kiến là gì?
  1. Là sự độc quyền về kinh tế của thực dân Pháp
  2. Là sự thống trị gắt gao về chính trị của thực dân Pháp
  3. Là sự nô dịch về văn hóa của thực dân Pháp
  4. Là sự cấu kết giữa đế quốc và phong kiến
 1. Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?
  1. Năm 1920 (Tổ chức công hội Sài Gòn được thành lập)
  2. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)
  3. Năm 1929 (sự ra đời của ba tổ chức Đảng cộng sản)
  4. Năm 1930 (Đảng cộng sản Việt Nam ra đời)
 1. Để biến khả năng trở thành hiện thực lãnh đạo, giai cấp công nhân cần phải có điều kiện tiên quyết gì?
  1. Có sự liên minh công nông
  2. Có sự đoàn kết quốc tế
  3. Có lý luận Mác – Lênin và có Đảng cộng sản
  4. Có thực lực kinh tế mạnh
 1. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Vécxây bản yêu sách để đòi quyền gì cho nhân dân Việt Nam
  1. Đòi quyền tự do, dân chủ và bình đẳng cho nhân dân Việt Nam
  2. Đòi quyền độc lập cho nhân dân Việt Nam
  3. Đòi liên bang với Pháp
  4. Gây ảnh hưởng chính trị
 1. Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?
  1. 1917
  2. 1918
  3. 1919
  4. 1920
 1. Quân đội phát xít Nhật vào xâm lược nước ta vào thời gian nào?
  1. 9/1939
  2. 9/1940
  3. 3/1941
  4. 3/1940
 1. Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu – Trung Quốc vào thời gian nào?
  1. 12/1924
  2. 12/1925
  3. 11/1924
  4. 10/1924
 1. Luận điểm “ muốn sống phải làm cách mạng” được Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm, sách báo nào?
  1. Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp
  2. Tác phẩm Đường Kách mệnh
  3. Báo Nhân dân
  4. Báo Người cùng khổ
 1. Phong trào đòi thả tự do cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?
  1. 1924
  2. 1925
  3. 1926
  4. 1927
 1. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước của dân tộc ta cuối thế kỷ XIX đầu XX?
  1. Không có vũ khí hiện đại
  2. Không có thực lực kinh tế đủ mạnh
  3. Không có đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn
  4. Không có lực lượng vũ trang tinh nhuệ
 1. Năm 1929, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phân hóa thành các tổ chức cộng sản nào?
  1. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng
  2. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn
  3. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn
  4. An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn
 1. Hội nghị BCH Trung ương Đảng 5/1941 họp ở đâu? Do ai chủ trì?
  1. Cao Bằng; Nguyễn Ái Quốc
  2. Cao Bằng; Trường Chinh
  3. Bắc Cạn; Trường Chinh
  4. Tuyên Quang; Nguyễn Ái Quốc
 1. Tổ chức cộng sản gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam sau cùng là?
  1. Đông dương Cộng sản Đảng
  2. An nam Cộng sản Đảng
  3. Đông dương Cộng sản liên đoàn
  4. Cộng sản đoàn
 1. Thắng lợi đánh dấu sự hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước là:
  1. Cao trào Xô viết – Nghệ tĩnh
  2. Kháng chiến chống Pháp
  3. Kháng chiến chống Mỹ
  4. Chiến tranh biên giới phía bắc
 1. Đường lối cơ bản nào xuyên suốt toàn bộ quá trình lịch sử của Đảng kể từ khi Đảng ra đời đến nay?
  1. Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  2. Đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
  3. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa
  4. Đường lối chiến tranh nhân dân
 1. Bài học được goi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử cách mạng Việt Nam, từ khi có Đảng là:
  1. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
  2. Nắm vững, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
  3. Không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
  4. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam
 1. Năm 1920, sau khi nghiên cứu bản “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến khẳng định: “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường…”. Hãy điền vào chổ trống để làm rõ luận điểm trên:
  1. Cách mạng tư sản
  2. Cách mạng vô sản
  3. Cách mạng dân tộc
  4. Cả a, b, c sai
 1. Phong trào Duy Tân do ai trực tiếp lãnh đạo?
  1. Phan Bội Châu
  2. Phan Châu Trinh
  3. Nguyễn Quyền
  4. Cả a, b, c đều sai
 1. Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp là gì?
  1. Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh
  2. Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh
  3. Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch
  4. Tất cả đều sai.
 1. Hội nghị nào của BCH TƯ Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu?
  1. Hội nghị họp tháng 10/1930
  2. Hội nghị họp tháng 11/1939
  3. Hội nghị họp tháng 11/1940
  4. Hội nghị họp tháng 5/1941
 1. Tháng 8 năm 1929, tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Nam kỳ với tên gọi là gì?
  1. Đông Dương Cộng sản Đảng
  2. Đông Dương cộng sản Liên Đoàn
  3. An Nam cộng sản Đảng
  4. Đảng lao động Việt Nam
 1. Tháng 9 năm 1929, tổ chức Đảng cộng sản đầu tiên ra đời ở Trung kỳ với tên gọi là gì?
  1. Đông Dương Cộng sản Đảng
  2. Đông Dương cộng sản Liên Đoàn
  3. An Nam cộng sản Đảng
  4. Việt Nam quốc dân Đảng
 1. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 1925 có tên gọi là gì?
  1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  2. Hội cách mạng thanh niên
  3. Hội thanh niên cách mạng
  4. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
 1. Do đâu Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thống nhất Đảng đầu năm 1930?
  1. Do sự phân liệt của các tổ chưc cộng sản trong nươc
  2. Nhận được chỉ thị của Quốc tế cộng sản
  3. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc
  4. Tất cả các phương án trên
 1. Tác phẩm “ Tự chỉ trích” do ai viết?
  1. Lê Hồng Phong
  2. Nguyễn văn Cừ
  3. Hà Huy Tập
  4. Trường Chinh
 1. Nhiệm vụ chiến lược của Cách mạng tư sản dân quyền được nêu trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đề ra là gì?
  1. Đánh đổ chủ nghĩa đế quốc giành độc lập dân tộc
  2. Đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến mang lại ruộng đất cho nông dân
  3. Đánh đổ giai cấp tư sản, giải phóng giai cấp công nhân
  4. Đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân tộc và mang lại ruộng đất cho nông dân. Thành lập chính quyền công nông, chuẫn bị điều kiện để đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa
 1. Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết đinh nhất cho sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng 1930 – 1931 là gì?
  1. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933
  2. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp
  3. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp
  4. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
 1. Mặt trận Việt Minh được thành lập vào năm nào?
  1. 1940
  2. 1941
  3. 1942
  4. 1945
 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng cộng sản Đông Dương (3/1935) bầu ai làm tổng bí thư?
  1. Trần Phú
  2. Nguyễn Văn cừ
  3. Lê Hồng Phong
  4. Hà Huy Tập
 1. Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai, hợp pháp cho phong trào vận động dân chủ Đông Dương (1936 – 1939)
  1. Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới
  2. Chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng của Quốc tế cộng sản
  3. Mặt trân nhân dân Pháp lên cầm quyền
  4. Tất cả các điều kiện trên
 1. Mục tiêu cụ thể trước mắt của phong trào vận động dân chủ Đông Dương (1936 – 1939) là gì?
  1. Chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình
  2. Các quyền tự do, dân chủ, cơm áo
  3. Ruộng đất cho dân cày
  4. Cả a, b, c
 1. Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ hội nghị trung ương nào?
  1. Hội nghị Trung ương VI tháng 11/1939
  2. Hội nghị Trung ương VII tháng 11/1940
  3. Hội nghị Trung ương VIII tháng 5/1941
  4. Hội nghị Trung ương IX
 1. Hội nghị nào cuả ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất?
  1. Hội nghị Trung ương tháng 10/1930
  2. Hội nghị Trung ương VI tháng 11/1930
  3. Hội nghị Trung ương VII tháng 11/1940
  4. Hội nghị Trung ương VIII tháng 5/1941
 1. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của ban thường vụ Trung ương Đảng ra đời khi nào?
  1. 3/1945
  2. 12 /1945
  3. 3/1946
  4. 3/1947
 1. Chủ trương thay đổi khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Pháp – Nhật” bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được đề ra ở chỉ thị nào của Đảng?
  1. Hội nghị trung ương VIII tháng 5/1941
  2. Chỉ thị thanh lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân 1944
  3. Chỉ thị “ Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945
  4. Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh về việc tổ chức Ủy ban dân tộc giải phóng ngày 16/4/1945
 1. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời từ tổ chức nào?
  1. Việt Minh
  2. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam
  3. Ủy ban lâm thời khu giải phóng
  4. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
 1. Bản chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ngày 25/11/1945 của Trung ương Đảng đã xác định tính chất của cách mạng Việt Nam là gì?
  1. Cách mạng tư sản dân quyền
  2. Cách mạng dân tộc giải phóng
  3. Cách mạng dân tộc dân chủ
  4. Cách mạng xã hội chủ nghĩa
 1. Bản chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ngày 25/11/1945 của Trung ương Đảng đã xác định ai là kẻ thù của cách mạng Việt Nam?
  1. Thực dân Pháp xâm lược
  2. Đế quốc Anh
  3. Bọn quân phiệt Tống
  4. Phát xít Nhật
 1. Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam ra đời vào thời gian nào?
  1. 9/1939
  2. 5/1941
  3. 4/1945
  4. 5/1946
 1. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa được quốc dân bầu ra khi nào?
  1. 4/1/1946
  2. 5/1/1946
  3. 6/1/1946
  4. 7/1/1946
 1. Chỉ thị “ Toàn quốc kháng chiến” của Đảng được công bố vào thời giân nào?
  1. 19/12/1946
  2. 19/12/1947
  3. 20/12/1946
  4. 22/12/1946
 1. Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) là gì?
  1. Toàn dân
  2. Toàn diện
  3. Lâu dài và dựa vào sức mình là chính
  4. Cả a,b,c
 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp vào thời gian nào và địa điểm ở đâu?
  1. Tháng 3/1935 tại Ma Cao Trung Quốc
  2. Tháng 2/1950 tại Tân Trào Tuyên Quang
  3. Tháng 2/1951 tại Chiêm Hóa Tuyên Quang
  4. Tháng 3/1951 tại Pác Bó Cao Bằng
 1. Đảng ta đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam ở đại hội, hội nghị nào của Đảng?
  1. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 (khóa 1) tháng 1/1950
  2. Sau thắng lợi chiến dịch Biên Giới 10/1950
  3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II tháng 2/1951
  4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III tháng 9/1960
 1. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam xác định tính chất xã hội Việt Nam như thế nào?
  1. Tính chất dân chủ nhân dân
  2. Tính chất dân tộc dân chủ
  3. Tính chất dân tộc, dân chủ và phong kiến
  4. Tính chất dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa nữa phong kiến
 1. Thuật ngữ “Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” xuất hiện đầu tiên khi nào?
  1. Hội nghị lần thứ I của Trung ương Đảng tháng 10/1930
  2. Hội nghị lần thứ VIII của Trung ương Đảng tháng 5/1941
  3. Đại hội toàn quốc lần thứ I của Đảng tháng 3/1935
  4. Đại hội lần thứ II của Đảng tháng 2/1951
 1. Đại hội nào của Đảng quyết định tách ba đảng bộ ở Việt Nam, Lào, Campuchia thành Đảng riêng ở mỗi nước?
  1. Đại hội I (3/1935)
  2. Đại hội II (2/1951)
  3. Đại hội III (9/1960)
  4. Đại hội IV (12/1976)
 1. Hình thức nhà nước ta sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là nhà nước gì?
  1. Nhà nước Công – nông – binh
  2. Nhà nước Dân chủ cộng hòa
  3. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
  4. Nhà nước quân chủ lập hiến
 1. Tháng 3/1951 Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội liên hiệp quốc dân thành lập mặt trận mang tên gì?
  1. Mặt trận Việt Nam cách mạng thanh niên
  2. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh
  3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  4. Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam
 1. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết vào thời gian nào?
  1. 20/7/1954
  2. 21/7/1954
  3. 22/7/1954
  4. 23/7/1954
 1. Miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng vào thời gian nào?
  1. 15/5/1954
  2. 16/5/1955
  3. 16/5/1956
  4. 10/10/1954
 1. Nhiệm vụ cơ bản của Cách mạng miền Nam được nêu ra trong Hội nghị Trung ương lần thứ XV (1/1959) là gì?
  1. Đánh đuổi bọn đế quốc Mỹ và bọn phong kiến làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập
  2. Chia lại ruộng đất cho nông dân
  3. Hoàn thành cải cách ruộng đất
  4. Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam
 1. Hội nghị nào của Đảng mở đường cho phong trào “Đồng Khởi” ở miền Nam năm 1960?
  1. Hội nghị Trung ương XII – Khóa II (3/1957)
  2. Hội nghị Trung ương XIII – Khóa II (12/1957)
  3. Hội nghị Trung ương XIV – Khóa II (11/1958)
  4. Hội nghị Trung ương XV – Khóa II (1/1959)
 1. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời khi nào?
  1. 20/12/1960
  2. 21/12/1961
  3. 21/12/1960
  4. 20/12/1961
 1. Để xâm lược miền Nam Việt Nam đế quốc Mỹ đã sử dụng bao nhiêu chiến lược chiến tranh?
  1. 2 chiến lược
  2. 3 chiến lược
  3. 4 chiến lược
  4. 5 chiến lược
 1. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký khi nào?
  1. 20/7/1954
  2. 22/12/1954
  3. 27/2/1972
  4. 27/1/1973
 1. Miền Bắc bắt đầu bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội vào thời gian nào?
  1. 1954
  2. 1955
  3. 1956
  4. 1957
 1. Miền Bắc đã trải qua bao nhiêu thời kỳ khôi phục, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội?
  1. 3 thời kỳ
  2. 4 thời kỳ
  3. 5 thời kỳ
  4. 6 thời kỳ
 1. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc được thông qua từ đại hội nào của Đảng?
  1. Đại hội II
  2. Đại hội III
  3. Đại hội IV
  4. Đại hội V
 1. Đại hội nào của Đảng quyết định đổi tên Đảng ta từ Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng cộng sản Việt Nam?
  1. Đại hội III (1960)
  2. Đại hội IV (1976)
  3. Đại hội V (1982)
  4. Đại hội VI (1986)
 1. Nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và sẳn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được Đảng ta đề ra ở đại hội nào của Đảng?
  1. Đại hội IV (1976)
  2. Đại hội V (1982)
  3. Đại hội VI (1986)
  4. Đại hội VII (1991)
 1. Đại hội nào của Đảng mở đầu cho quá trình đổi mới đất nước?
  1. Đại hội V (1982)
  2. Đại hội VI (1986)
  3. Đại hội VII (1991)
  4. Đại hội VIII (1996)
 1. Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (1991 – 2000) được Đảng ta đề ra tại đại hội nào của Đảng ?
  1. Đại hội IV (1976)
  2. Đại hội V (1982)
  3. Đại hội VI (1986)
  4. Đại hội VII (1991)
 1. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Đảng ta xác định sẽ cơ bản hoàn thành vào năm nào?
  1. 2010
  2. 2015
  3. 2020
  4. 2030
 1. Trong các nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến năm 2020, Đại hội VIII của Đảng đã xác định các nguồn lực nào là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững?
  1. Khoa học – công nghệ
  2. Tài nguyên, đất đai
  3. Con người
  4. Cả a, b, c
 1. Đại hội nào của Đảng có chủ đề là “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Việt Nam xã hội chủ nghĩa”?
  1. Đại hội VII (1991)
  2. Đại hội VIII (1996)
  3. Đại hội IX (2001)
  4. Đại hội X (2006)
 1. Đại hội nào của Đảng đã nêu ra con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta một cách tương đối hoàn chỉnh?
  1. Đại hội VII (1991)
  2. Đại hội VIII (1996)
  3. Đại hội IX (2001)
  4. Đại hội X (2006)
 1. Tổng kết 20 năm đổi mới (1986 – 2005) Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đưa ra bao nhiêu bài học kinh nghiệm?
  1. 3 bài học
  2. 4 bài học
  3. 5 bài học
  4. 6 bài học
 1. Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng (2006) xác định nền kinh tế nước ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?
  1. 3 thành phần
  2. 4 thành phần
  3. 5 thành phần
  4. 6 thành phần
 1. Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng (4/2001) xác định nền kinh tế nước ta có bao nhiêu hình thức sở hữu?
  1. 2 hình thức
  2. 3 hình thức
  3. 4 hình thức
  4. 5 hình thức
 1. Đường lối cơ bản nào xuyên suốt toàn bộ quá trình lịch sử của Đảng kể từ khi Đảng ra đời đến nay?
  1. Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
  2. Đường lối chiến tranh nhân dân
  3. Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa
  4. Đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
 1. Không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân được Đảng ta khẳng định: có vai trò như thế nào trong quá trình lãnh đạo lãnh đạo Cách mạng Việt Nam của Đảng?
  1. Kinh nghiệm, truyền thống của dân tộc
  2. Kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội
  3. Bài học quan trong hàng đầu và là một trong những nhân tố đem đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam
  4. Kinh nghiệm cùa cách mạng dân tộc dân chủ
 1. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế là bài học gì của cách mạng Việt Nam?
  1. Bài học về đoàn kết quốc tế của Đảng, bài học tạo ra sức mạnh tổng hợp cho cách mạng và chiến tranh cách mạng Việt Nam
  2. Bài học về xây dựng chủ nghĩa xã hội
  3. Bài học về tiến hành chiến tranh cách mạng
  4. Bài học về thực hiện nghĩa vụ quốc tế
 1. Tác phẩm ‘Nhật ký trong tù’ của Nguyễn Ái Quốc được viết vào năm nào?
  1. Năm 1941
  2. Năm 1942
  3. Năm 1943
  4. Năm 1944
 1. Xếp theo thứ tự thời gian việc đảng ta ký kết hiệp định (từ trước đến sau) 4 sự kiện sau:
  1. Hiệp định Sơ bộ – Hiệp định Giơnevơ – Tạm ước – Hiệp định Pari
  2. Hiệp định Giơnevơ – Hiệp định Sơ bộ – Tạm ước – Hiệp định Pari
  3. Tạm ước – Hiệp định sơ bộ – Hiệp định Giơnevơ – Hiệp định Pari
  4. Hiệp định Sơ bộ – Tạm ước – Hiệp định giơnevơ – Hiệp định Pari
 1. Cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp có mấy đặc trưng?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
 1. Đảng ta đã đề ra mấy mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đến năm 2020?
  1. Hai
  2. Ba
  3. Năm
  4. Bốn
 1. Đại hội nào của đảng đã vạch ra năm mục tiêu cụ thể về kinh tế xã hội và 3 chương trình kinh tế lớn: chương trình lương thực-thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu?
  1. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986)
  2. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991)
  3. Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII (6-1996)
  4. Cả a, b, c sai
 1. Đảng phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ ngày nào?
  1. 22 tháng 12 năm 1946
  2. 19 tháng 12 năm 1946
  3. 23 tháng 9 năm 1945
  4. 18 tháng 12 năm 1946
 1. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng thành phố Sài gòn kết thúc vào ngày nào?
  1. 9 tháng 4 năm 1975
  2. 26 tháng 4 năm 1975
  3. 14 tháng 4 năm 1975
  4. 30 tháng 4 năm 1975
 1. Đại hội đại biểu lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đường lối đổi mới đất nước ta?
  1. Đại hội V (3/1982)
  2. Đại hội VII (6/1991)
  3. Đại hội VI (12/1986)
  4. Đại hội VIII (6/1996)
 1. Hệ thống chính trị nước ta có mấy bộ phận cấu thành?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
 1. Tác giả Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng ta là ai?
  1. Trần Phú
  2. Nguyễn Ái Quốc
  3. Châu Văn Liêm
  4. Lê Hồng Phong
 1. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta trong thời gian nào?
  1. Khởi nghĩa Bắc sơn (tháng 9/1940)
  2. Khởi nghĩa Nam kỳ (tháng 11/1940)
  3. Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945
  4. Lê Quốc khánh 2/9/1945
 1. Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng ta xác định trong cương lĩnh năm 1991 là: “xây dựng xong về cơ bản những cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội , với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp làm cho nước ta trở thành một nước …”. Dấu … đó là cụm từ nào dưới đây?
  1. Xã hội chủ nghĩa giàu mạnh
  2. Xã hội chủ nghĩa phồn vinh
  3. Xã hội chủ nghĩa hùng mạnh
  4. Xã hội chủ nghĩa siêu cường
 1. Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nhiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Phương hướng trên được Đảng ta nêu lên từ Đại hội lần thứ mấy?
  1. Đại hội VII
  2. Đại hội IX
  3. Đại hội VIII
  4. Đại hội X
 1. Trong hệ thống chính trị ở nước ta, bộ phận nào giữ vai trò lãnh đạo?
  1. Đảng Cộng sản Việt nam
  2. Mặt trận Tổ quốc Việt nam
  3. Hội cựu chiến binh
  4. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
 1. Mặt trận Tổ quốc Việt nam có vai trò như thế nào trong hệ thống chính trị ở nước ta?
  1. Lãnh đạo và quản lý xã hội
  2. Quản lý các đoàn thể nhân dân
  3. Lãnh đạo và quản lý xã hội nhằm góp phần phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
  4. Củng cố khối đoàn kết toàn dân, phản biện và giám sát xã hội, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
 1. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mà Đảng ta chủ trương xây dựng có mấy đặc trưng?
  1. 2
  2. 3
  3. 4
  4. 5
 1. Trong mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước thì:
  1. Mọi hoạt động của Đảng phải dưới sự quản lý của Nhà nước
  2. Nhà nước đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, có chức năng thể chế hoá, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng
  3. Hoạt động của Đảng và hoạt động của Nhà nước là độc lập với nhau
  4. Cả a, b và c đúng
 1. Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X của Đảng, mệnh đề nào dưới đây là đúng?
  1. Quyền lực Nhà nước là thống nhất
  2. Quyền lực Nhà nước là thống nhất trong việc thực hiện quyền hành pháp
  3. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
  4. Quyền lực Nhà nước là thống nhất trong việc thực hiện quyền lập pháp và tư pháp
 1. Nội dung bản chất nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì?
  1. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
  2. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật
  3. Đảng Cộng sản lãnh đạo, Nhà nước quản lý
  4. Mọi công dân đều bình đẳng
 1. Để xây dựng Hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới, Đại hội X của Đảng đề ra mấy quan điểm?
  1. 3
  2. 5
  3. 4
  4. 6
 1. Văn kiện nào của Đảng xác định mục tiêu tổng quát của hệ thống chính trị ở nước ta là: “Toàn bộ tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới là nhằm xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân”
  1. Văn kiện Đại hội VI
  2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
  3. Văn kiện Đại hội VII
  4. Văn kiện Đại hội VIII
 1. Đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là gì?
  1. Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
  2. Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương
  3. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân
  4. Cả a, b và c
 1. Khái niệm chính sách xã hội được Đảng ta chính thức đưa vào văn kiện từ Đại hội nào?
  1. Đại hội VI
  2. Đại hội VIII
  3. Đại hội VII
  4. Đại hội IX
 1. Chính sách xã hội nhằm hướng tới lĩnh vực naò?
  1. Chính trị
  2. Kinh tế
  3. Xã hội
  4. An ninh quốc phòng
 1. Đại hội X của Đảng nêu lên mấy chủ trương chủ yếu giải quyết các vấn đề xã hội trong thời gian tới?
  1. 7
  2. 9
  3. 8
  4. 10
 1. Đế quốc Mỹ phải chấp nhận cuộc đàm phán với Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở Pari vào thời gian nào?
  1. 12/1968
  2. 1/1969
  3. 3/1970
  4. 4/1971
 1. Tại sao giai cấp nông dân không thể là giai cấp lãnh đạo cách mạng?
  1. Họ không đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến và không có hệ tư tưởng độc lập
  2. Họ không kiên quyết chống đế quốc và phong kiến
  3. Họ không có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật không cao
  4. Họ luôn giao động và không có trình độ
 1. Phong trào Đông Du do ai lãnh đạo?
  1. Nguyễn Thái Học
  2. Phan Chu Trinh
  3. Phan Bội Châu
  4. Huỳnh Thúc Kháng
 1. Mỹ tiến hành cuộc đảo chính ở Campuchia vào thời gian nào?
  1. 2/1969
  2. 3/1969
  3. 3/1970
  4. 3/1971
 1. Câu nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể can, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi” là của ai?
 2. Hồ Chí Minh
 3. Lê Duẩn
 4. Trường Chinh
 5. Phạm văn Đồng
 1. Trận “Điện Biên Phủ” trên không Quân và Dân ta giành thắng lợi vào thời gian nào
  1. 12/1970
  2. 12/1972
  3. 10/1971
  4. 11/1973
 1. Cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của Mỹ-Ngụy bị ta đánh bại vào thời gian nào?
  1. 1970
  2. 1971
  3. 1972
  4. 1973
 1. Chiến lược Chiến tranh đơn phương của Mỹ ở miền Nam diễn ra trong giai đoạn nào?
  1. 1954 – 1959
  2. 1954 – 1964
  3. 1964 – 1968
  4. 1954 – 1960
 1. Trận đọ sức quyết liệt đầu tiên giữa quân và dân ta với quân viễn chinh Mỹ vào thời gian nào?
  1. 3/1965
  2. 5/1965
  3. 4/1965
  4. 6/1975
 1. Mỹ – Diệm đã đưa ra luật 10/59 vào thời gian nào?
  1. 6/5/1959
  2. 10/5/1959
  3. 10/10/1959
  4. 5/10/1959
 1. Ngày 14/7/1986, tại Hội nghị BCH Trung Ương đặc biệt ai được bầu làm Tổng Bí thư ?
  1. Đỗ Mười
  2. Nguyễn Văn Linh
  3. Lê Khả Phiêu
  4. Trường Chinh
 1. Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trước tháng 5/1975?
  1. Nội nghị Trung Ương 21 – khóa III (7/1973)
  2. Hội nghị Bộ Chính trị (10/1974)
  3. Hội nghị Bộ Chính Trị (3/1975)
  4. Hội nghị Trung ương 23 – Khóa III (12/1974)
 1. Chỉ thị 100 CT/T Ư của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã được ban hành vào thời gian nào?
  1. 1980
  2. 1981
  3. 1988
  4. 1984
 1. Bài Quốc ca (chào cờ) do ai sáng tác?
  1. Đỗ Nhuận
  2. Văn Cao
  3. Lưu Hữu Phước
  4. Hoàng Vân
 1. Bài hát Hò Kéo pháo do ai sáng tác?
  1. Nguyễn văn Tý
  2. Huy Du
  3. Phan Huỳnh Điểu
  4. Hoàng Vân
 1. Đại Hội nào của Đảng đã chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu?
  1. Đại Hội III
  2. Đại Hội V
  3. Đại Hội VI
  4. Đại HộiVII
 1. “Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc”? là đánh giá tổng quát của Đại Hội nào?
  1. Đại Hội VI
  2. Đại Hội VII
  3. Đại Hội VIII
  4. Đại Hội IX
 2. Đại Hội nào của Đảng khẳng định: Tư tương Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo mà còn phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta?
  1. Đại Hội VII
  2. Đại Hội VIII
  3. Đại Hội IX
  4. Đại Hội X
 1. Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản vào ngày, tháng, năm nào?
  1. 23/2/1930
  2. 25/2/1930
  3. 24/2/1930
  4. 25/2/1930
 1. Đại hội lần thứ mấy, vào tháng, năm nào đã quyết định lấy ngày 3/2/1930 là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
  1. Đại hội III, 6/1960
  2. Đại hội III, 12/1960
  3. Đại hội III, 9/1960
  4. Đại hội IV, 12/1976
 1. Hội liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?
  1. 1920
  2. 1921
  3. 1925
  4. 1923
 1. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng theo Hồ Chí Minh là gì?
  1. Tập trung quyền lực về một số ít người
  2. Cá nhân phải tuyệt đối phục tùng đoàn thể
  3. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số
  4. Cá nhân lãnh đạo, tập thể phụ trách
 1. Trong di chúc, Chủ Tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Các đồng chí từ Trung ương đến các Chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như…”. Tìm cụm từ thích hợp điền vào dấu…ở câu trên?
  1. Giữ gìn tài sản của chính mình
  2. Giữ gìn con mắt của chính mình
  3. Giữ gìn con cái, tài sản của mình
  4. Giữ gìn con ngươi của mắt mình
 1. Được coi là cuộc tổng diễn tập đầu tiên cho cách mạng Tháng Tám là cao trào nào?
  1. Cao trào cách mạng 1930- 1931
  2. Cao trào dân chủ 1936- 1939
  3. Cao trào vận động giải phóng dân tôc 1939- 1945
  4. Cả a, b và c sai
 1. Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10- 1930 do ai chủ trì?
  1. Lê Hồng Phong
  2. Trần Phú
  3. Nguyễn Ái Quốc
  4. Nguyễn Thị Minh Khai
 1. Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương diễn ra tại đâu, vào năm nào?
  1. Quảng Châu, 1932
  2. Lai Châu, 1936
  3. Ma Cao, 1935
  4. Tuyên Quang, 1936
 1. Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương từ lúc naò?
  1. Hội nghị tháng 10 năm 1930
  2. Hội nghị tháng 11 năm 1930
  3. Đại hội II tháng 2 năm 1951
  4. Cả a, b và c đều sai
 1. Chi bộ Cộng Sản đầu tieenowr Việt Nam được thành lập khi nào?
  1. Cuối tháng 3/1929
  2. Đầu tháng 3/1929
  3. 4/1929
  4. 5/1929
 1. Mặt trận Việt Minh ra đời vào tháng, năm nào?
  1. Tháng 5/1939
  2. Tháng 5/1941
  3. Tháng 5/1940
  4. Tháng 5/1942
 1. Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng được ban hành vào ngày, tháng, năm nào?
  1. 10/ 3/ 1945
  2. 12/ 3/ 1945
  3. 11/ 3/ 1945
  4. 13/ 3/ 1945
 1. Hội nghị Toàn quốc của Đảng quyết định phát động và lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa, khai mạc vào ngày, tháng, năm nào?
  1. 13/ 8/ 1945
  2. 15/ 8/ 1945
  3. 14/ 8/ 1945
  4. 16/ 8/ 1945
 1. Quân đội Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai vào ngày, tháng, năm nào?
  1. 22/ 9/ 1945
  2. 24/ 9/ 1945
  3. 23/ 9/ 1945
  4. 25/ 9/ 1945
 1. Ở nước ta, thực hiện cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên vào thời gian nào?
  1. 3/ 1/ 1946
  2. 5/ 1/ 1946
  3. 4/ 1/ 1946
  4. 6/ 1/ 1946
 1. Đông dương Cộng Sản Đảng, An nam Cộng Sản Đảng ra đời từ tổ chức tiền thân nào?
  1. Tân Việt cách mạng Đảng
  2. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  3. Việt Nam cách mạng đồng chí hội
  4. Cả a, b, c
 1. Chiến thắng Việt Bắc thu- đông vào năm nào?
  1. 1947
  2. 1949
  3. 1948
  4. 1950
 1. Tổ chức Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?
  1. 6/1927
  2. 6/1928
  3. 6/1929
  4. 5/1929
 1. Tổ chức An nam Cộng Sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?
  1. 6/1927
  2. 6/1928
  3. 7/1929
  4. 8/1929
 1. Tổ chức Đông Dương Cộng Sản liên đoàn được thành lập vào thời gian nào?
  1. 9/1929
  2. 1/1930
  3. 7/1928
  4. 8/1929
 1. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đảng ta đề ra tại Đại hội lần thứ mấy?
  1. Đại hội VI
  2. Đại hội VIII
  3. Đại hội VII
  4. Đại hội IX
 1. Theo quan niệm của Đảng ta, Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng có mấy đặc trưng? (Căn cứ cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội)
  1. 4
  2. 6
  3. 5
  4. 7
 1. Chính sách đối ngoại của Đảng ta là:
  1. Không quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa
  2. Chỉ quan hệ với các nước trung lập
  3. Quan hệ với các nước trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
  4. Câu a, b, c đúng
 1. Chủ trương trong quan hệ quốc tế của Việt Nam là:
  1. Việt Nam sẳn sàng là bạn của các nước trong cộng đồng quốc tế
  2. Việt nam muốn là bạn, là đối tác của các nước trong cộng đồng quốc tế
  3. Việt Nam sẳn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế
  4. Việt Nam sẳn sàng là bạn tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế
 1. Với cuộc tiến công chiến lược mùa xuân năm 1972, cùng với thắng lợi to lớn của trận Điện Biên Phủ trên không, chúng ta buộc Mỹ phải ký:
  1. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
  2. Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam
  3. Hiệp định Paris về chủ quyền độc lập ở Việt Nam
  4. Cả a, b, c sai
 1. Đại hội VIII của Đảng ta đã xác định nội dung, phương hướng cơ bản nhằm đổi mới, kiện toàn Hệ thống chính trị ở nước ta là:
  1. Đổi mới tổ chức, phương thức lãnh đạo của Đảng
  2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước
  3. Đổi mới và kiện toàn các đoàn chính trị – xã hội
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:
  1. Đổi mới mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa
  2. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức và quan hệ giữa các tổ chức trong trong hệ thống chính trị
  3. Thay đổi hệ thống tư duy lý luận
  4. Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập
 1. Sự khác biệt của nền dân chủ XHCN với các nền dân chủ của các xã hội có phân chia giai cấp trong lịch sử nhân loại?
  1. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của số đông, của tất cả quần chúng nhân dân lao động trong xã hội
  2. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ có tổ chức Đảng cộng sản lãnh đạo
  3. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ được thực thi bằng luật pháp nhân dân
  4. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ phi giai cấp
 1. Dân chủ là gì?
  1. Là quyền lực thuộc về nhân dân
  2. Là quyền của con người
  3. Là quyền tự do của mỗi người
  4. Là trật tự xã hội
 1. Trong quá trình đổi mới và thực thi dân chủ của nước ta hiện nay, nhiệm vụ nào được xem là khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nhất hiện nay?
  1. Xóa đói, giảm nghèo
  2. Cải cách giáo dục
  3. Chống tham nhũng
  4. Trật tự an toàn giao thông
 1. Bản chất chính trị của nền dân chủ XHCN thể hiện như thế nào?
  1. Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua Đảng của nó đối với toàn xã hội, để thực hiện quyền lực và lợi ích của toàn thể nhân dân lao động, trong đó có giai cấp công nhân
  2. Là thực hiện quyền lực của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đối với toàn xã hội
  3. Là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân thông qua chính Đảng của nó để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới
  4. Cả a, b, c
 1. Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?
  1. Đảng CS Việt Nam
  2. Nhà nước XHCN
  3. Mặt trận tổ quốc
  4. Các đoàn thể nhân dân
 1. Bản chất của nhà nước XHCN là gì?
  1. Mang bản chất giai cấp công nhân
  2. Mang bản chất của đa số nhân dân lao động
  3. Mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc
  4. Vừa mang bản chất giai cấp công nhân vừa mang bản chất của nhân dân lao động và tính dân tộc sâu sắc
 1. Phương hướng cơ bản trong việc cải cách bộ máy hành chính ở Việt Nam hiện nay?
  1. Tổ chức bộ máy một cách chi tiết bằng cách gia tăng số lượng cơ quan các cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề nhỏ nhất của đời sống
  2. Tăng số lượng cán bộ công chức các cấp để đảm bảo giải quyết nhanh chóng sự vụ cho nhân dân
  3. Bố trí sắp xếp tổ chức lại bộ máy cho tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, năng động và quản lý có hiệu lực, hiệu quả hơn.
  4. Cả a, b, c đều đúng
 1. Theo Đảng ta cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị – xã hội chủ nghĩa bao gồm:
  1. Đảng cộng sản, nhà nước XHCN, Mặt trận tổ quốc Việt Nam
  2. Đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước XHCN, các tổ chức chính trị – xã hội
  3. Đảng cộng sản, nhà nước XHCN, hệ thống pháp luật
  4. Cả a, b và c
 1. Khi Pháp thiết lập sự thống trị ở nước ta, xã hội Việt Nam từng bước chuyển từ xã hội phong kiến độc lập sang:
  1. Xã hội tư bản chủ nghĩa
  2. Xã hội phong kiến thuộc địa
  3. Xã hội dân chủ nhân dân
  4. Xã hội thuộc địa nửa phong kiến
 1. Sau khi Tổng Bí thư Trần Phú bị Pháp tra tấn đến chết, Tổng Bí thư của Đảng do ai đứng đầu?
  1. Hà Huy Tập
  2. Nguyễn văn Cừ
  3. Lê Hồng Phong
  4. Trường Chinh
 1. Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và luận cương chính trị tháng 10/1930 là:?
  1. Phương hướng chiến lược của cách mạng
  2. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng
  3. Vai trò lãnh đạo cách mạng
  4. Phương pháp cách mạng
 1. Tổ chức nào đã truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào công nhân vào phong trào yêu nước Việt Nam?
  1. Đông dương Cộng sản Đảng
  2. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  3. Mặt trận Việt minh
  4. Mặt trận phản đế đông dương
 1. Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, địa phương đi đầu đánh thực dân Pháp và đi đầu đánh Mỹ là:
  1. Sài gòn
  2. Đà nẵng
  3. Huế
  4. Biên hòa
 1. Nhân dân tôn ông là “Bình Tây Đại nguyên soái”, Ông lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp và mất ngày 20/8/1864 ở Tân Phước sau một trận chiến đấu anh dũng với quân Pháp. Ông là ai?
  1. Nguyễn Trung Trực
  2. Trương Định
  3. Nguyễn Hữu Huân
  4. Võ Duy Dương
 1. Ông được phong là nhà “Cải cách lớn” của dân tộc ta nửa cuối thế kỷ XIX, với 58 bản di thảo để lại, khẳng định ông là người đã thiết kế những chủ trương chính sách canh tân có tầm cỡ quốc gia. Ông là ai?
  1. Phạm Phú Thứ
  2. Nguyễn Trường Tộ
  3. Nguyễn Lộ Trạch
  4. Phan Bội Châu
 1. Đại hội Đảng lần thứ IX xác định quan điểm phát triển nhanh và bền vững, theo đó tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với vấn đề gì?
  1. Hội nhập kinh tế quốc tế
  2. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ
  3. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ
  4. Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường
 1. Cuộc đi thăm chính thức nước Pháp từ ngày 31/5/1946 đến cuối tháng 10 năm 1946 của chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích gì?
  1. Đuổi Tưởng về nước
  2. Chống Pháp ở miền Nam
  3. Giương cao ngọn cờ độc lập và thiện chí hòa bình của dân tộc Việt Nam
  4. Kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân Pháp và các nước trên thế giới
 1. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc xác định khẩu hiệu cách mạnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?
  1. Dân tộc giải phóng
  2. Thành lập chính quyền cách mạng
  3. Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết
  4. Đoàn kết dân tộc và thế giới
 2. Bài hát “Giải phóng Điện Biên” là của ai?
  1. Nhạc sỹ Huy Du
  2. Nhạc sỹ Đỗ Nhuận
  3. Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý
  4. Nhạc sỹ Văn Cao
 1. Năm 1920, sự kiện nào đánh dấu mốc quyết định trong cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam?
  1. Đọc Sơ thảo lần thứ nhất những vấn đề về dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I Lênin
  2. Thành lập Hội liên hiệp những người Việt Nam yêu nước sống trên đất Pháp
  3. Tại Đại hội lần thứ XVIII của đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua, Hồ Chí Minh đã bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp
 1. Để phá vỡ sự đoàn kết chặt chẽ của dân tộc Việt Nam, thực dân Pháp đã tiến hành chính sách cai trị thực dân nào?
  1. Chính sách ngu dân để dễ bề cai trị
  2. Chính sách độc quyển về kinh tế
  3. Chính sách chuyên chế về chính trị, chia để trị
  4. Chính sách dùng người Việt đánh người Việt
 1. Sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, nằm trong mạch máu kinh tế quan trọng do chúng năm giữ?
  1. Giai cấp tư sản
  2. Giai cấp tiểu tư sản
  3. Giai cấp công nhân
  4. Tầng lớp trí thức
 1. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng toàn dân của Hồ Chí Minh phản ánh tư tưởng gì?
  1. Thực hiện cách mạng bạo lực
  2. Chủ trương trường kỳ kháng chiến
  3. Đại đoàn kết dân tộc
  4. Phát động toàn quốc kháng chiến
 1. Điểm vượt lên về nhận thức con đường cách mạng của Nguyễn Ái Quốc so với những người chí sĩ yêu nước trước đó:
  1. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
  2. Cách mạng bạo lực
  3. Giải phóng dân tộc
  4. Tất cả các phương án trên
 1. Biểu hiện rõ nét của xu thế thành lập đảng cộng sản đã trở thành tất yếu của phong trào dân tộc ở Việt Nam là:
  1. Ba tổ chức cộng sản ra đời
  2. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản phát triển mạnh mẽ
  3. Giai cấp công nhân trưởng thành về số lượng và chất lượng
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã đề ra phương hướng chiến lược cách mạng gì đáp ứng nguyện vọng tha thiết của dân tộc?
  1. Độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội
  2. Làm Tư sản dân quyền cách mạng và thổ điạ cách mạng
  3. Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập và miễn thuế cho dân cày nghèo
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Chọn câu trả lời đúng. Sự chuẩn bị về tổ chức quyết định nhất của Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam:
  1. Hội những người Việt Nam yêu nước
  2. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
  3. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
  4. Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa
 1. Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng thể hiện kiên quyết chủ nghĩa dân tộc của Nguyễn Ái Quốc:
  1. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần 6 (11.1939)
  2. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần 7 (11.1940)
  3. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần 8 (5.1941)
  4. Cả a, b, c sai
 1. Nguyên nhân mang yếu tố điều kiện cơ bản nhất, quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?
  1. Hoàn cảnh khách quan thuận lợi: kẻ thù trực tiếp phát xít Nhật bị Liên Xô và đồng minh đánh bại
  2. Kết quả và đỉnh cao 15 năm đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng
  3. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Đông Dương
  4. Nhân dân Việt Nam có tinh thần yêu nước
 1. Nhiệm vụ chủ yếu và quan trọng nhất trong Lời kêu gọi toàn Quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch ngày 19.12.1946?
  1. Củng cố và giữ vững chính quyền
  2. Chống thực dân Pháp xâm lược
  3. Bài trừ nội phản
  4. Cải thiện đời sống nhân dân
 1. Chiến lược quyết định mang đến thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ năm 1954?
  1. Kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính
  2. Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc
  3. Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công – nông
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Xác định nhiệm vụ cách mạng mang yếu tố thắng lợi quyết định nhất cho cách mạng hai miền của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9.1960):
  1. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam
  2. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc
  3. Cách mạng vô sản trên thế giới
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Yếu tố nào là đặc biệt trong việc gây ra những hậu quả về xã hội và giai cấp ở Việt Nam dưới chính sách cai trị phản động của thực dân Pháp?
  1. Làm thay đổi tính chất giai cấp – xã hội Việt Nam
  2. Thay đổi mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu trong xã hội
  3. Thay đổi kết cấu giai cấp
  4. Thay đổi văn hóa, truyền thống dân tộc
 1. Có chính quyền dân chủ nhân dân, của dân, do dân và vì dân được giữ vững, làm công cụ sắc bén tổ chức toàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới là một trong những nguyên nhân thắng lợi của:
  1. Cách mạng tháng Tám 1945
  2. Kháng chiến chống thực dân Pháp 1954
  3. Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1975
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Ai là nhạc sỹ sáng tác bài hát “Giải phóng miền Nam”?
  1. Lưu Hữu Phước
  2. Phạm Tuyên
  3. Huy Thục
  4. Đỗ Nhuận
 1. Nguyên nhân ra đời của của chiến tranh thế giới lần thứ nhất là gì?
  1. Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc tranh giành nhau xâm lược thuộc địa
  2. Cách mạng tháng Mười Nga thành công
  3. Mâu thuẫn không thể điều hòa được giữa các nước đế quốc chủ nghĩa
  4. Cả a, b, c đúng
 1. Chính sách đối ngoại đầu tiên của Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện năm?
  1. 1945
  2. 1948
  3. 1950
  4. 1954
 1. Ai là người khởi thảo “Đề cương Văn hóa Việt Nam”?
  1. Trần Phú
  2. Nguyễn vă Cừ
  3. Lê Hồng Phong
  4. Trường Chinh
 1. Đến nay Đảng ta đã có bao nhiêu Tổng Bí Thư
  1. 12
  2. 11
  3. 10
  4. 9
 1. Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” là của ai?
  1. Phạm Tuyên
  2. Hoàng Vân
  3. Trọng Bằng
  4. Xuân Hồng
 1. Để diệt giặc dốt, Đảng ta đã phát động phong trào gì sau cách mạng tháng Tám 1945?
  1. Xóa bỏ văn hóa nô dịch của thực dân Pháp
  2. Bình dân học vụ
  3. Xây dựng nếp sống văn hóa mới
  4. Bài trừ hủ tục, tệ nạn xã hội
 1. Hoàn cảnh lịch sử nào ở nước ta sau tháng 8.1945:
  1. Đất nước bị chia cắt, phát triển theo hai chế độ chính trị – xã hội trái ngược nhau
  2. Vận mệnh đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”
  3. Miền Bắc đi lên CNXH còn Miền Nam làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
  4. Đất nước hoàn toàn được giải phóng và quá độ lên chủ nghĩa xã hội
 1. Chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ áp dụng vào cuộc chiến miền Nam Việt Nam trong giai đoạn nào?
  1. 1954 – 1960
  2. 1961 – 1965
  3. 1965 – 1968
  4. 1968 – 1972
 1. Phong trào Đông Du (1906 – 1908) do cụ Phan Bội Châu lãnh đạo là phong trào yêu nước theo khuynh hướng:
  1. Khuynh hướng phong kiến
  2. Khuynh hướng dân chủ tư sản
  3. Khuynh hướng vô sản
  4. Khuynh hướng tư sản
 1. Tác giả tác phẩm: Kháng chiến nhất định thắng lơi là của ai?
  1. Hồ Chí Minh
  2. Trường Chinh
  3. Phạm văn Đồng
  4. Lê Duẩn
 1. Quân đội Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai vào ngày, tháng, năm nào?
  1. 22/ 9/ 1945
  2. 24/ 9/ 1945
  3. 23/ 9/ 1945
  4. 25/ 9/ 1945
 1. Ai là Chủ Tịch Nước Việt Nam Thống nhất đầu tiên?
  1. Nguyễn Lương Bằng
  2. Tôn Đức Thắng
  3. Lê Đức Anh
  4. Trần Đức Lương
 1. Từ năm nào Nước ta đã cơ bản thoát ra khỏi tình trạng một nước nghèo?
  1. 2009
  2. 2010
  3. 2011
  4. 2012
 1. Ai là tác giả bài hát “Thành Phố mang tên Người”?
  1. Phạm Tuyên
  2. Xuân Hồng
  3. Cao Việt Bách
  4. Huy Du
 1. Cuôc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào thời gian nào?
  1. 27/9/1940
  2. 23/11/1940
  3. 13/01/1941
  4. 10/01/1941
 2. Tên gọi của các tổ chức quần chúng trong Mặt Trận Việt Minh?
  1. Dân chủ
  2. Cứu Quốc
  3. Phản đế
  4. Giải phóng
 3. Mục tiêu của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước Đại Hội X của Đảng vạch ra là gì?
  1. Biến nước ta thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại
  2. Có cơ cấu kinh tế hợp lý, có quan hệ sản xuất tiến bộ
  3. Quốc phòng an ninh vững chắc, dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  4. Tất cả a, b,
 4. Nội dung của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là gì?
  1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hẹp tỷ trọng kinh tế và lao động nông nghiệp, gia tăng công nghiệp và dịch vụ, đô thị hóa nông thôn
  2. Quy hoạch xây dựng và phát triển nông thôn mới ấm no văn minh tiến bộ
  3. Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo
  4. Tất cả a, b, c
 5. Có mấy loại cơ cấu kinh tế?
  1. Cơ cấu ngành kinh tế
  2. Cơ cấu thành phần kinh tế
  3. Cơ cấu vùng kinh tế
  4. Tất cả a, b, c
 1. Sau hội nghị thành lập Đảng, BCH Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?
  1. Hà Huy Tập
  2. Trần Phú
  3. Lê Hồng Phong
  4. Trịnh Đình Cửu
 1. Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
  1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
  2. Luận cương chính trị tháng 10/1930
  3. Thư của Trung ương gửi cho các cấp bộ Đảng (tháng 12/1930)
  4. Nghị quyết Đại Hội lần thứ nhất của Đảng (3/1935)
 1. Văn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa là cái cốt của Tư sản dân quyền cách mạng”?
  1. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt
  2. Luận cương chính trị tháng 10/1930
  3. Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh(18/11/1930).
  4. Chung quanh vấn đề chính sách mới của Đảng(10/1936)
 1. Tên của lực lương vũ trang được thành lập ở Nghệ Tĩnh trong cao trào cách mạng năm 1930 là gì?
  1. Du kích
  2. Tự vệ
  3. Tự vệ đỏ
  4. Tự vệ chiến đấu
 2. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, Ban lãnh đạo của Đảng ở nước ngoài được thành lập do ai đứng đầu?
  1. Hà Huy Tập
  2. Lê Hồng Phong
  3. Trường Chinh
  4. Nguyễn văn Cừ
 1. Hội nghị nào của BCH TƯ Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu “Độc lập dân tộc” và “cách mạng ruộng đất”
  1. Hội nghị họp tháng 10/1930
  2. Hội nghị họp tháng 6/1939
  3. Hội nghị họp tháng 11/1939
  4. Hội nghị họp tháng 5/1941
 2. Cho biết đối tượng cách mạng trong giai đoạn 1936 -1939 là gì?
  1. Bọn phản động ở thuộc địa và bọn tay sai
  2. Bọn đế quốc xâm lược
  3. Bọn địa chủ phong kiến
  4. Đế quốc và phong kiến
 3. Cao trào cách mạng 1936 – 1939 Đảng chủ trương tập hợp các lược lượng nào?
  1. Công nhân và nông dân
  2. Cả dân tộc Việt Nam
  3. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, địa chủ, tư sản
  4. Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông dương
 4. Hội nghị BCH TƯ Đảng họp tháng 7/1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?
  1. Mặt trận dân chủ Đông Dương
  2. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương
  3. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương
  4. Mặt trận phản đế Đồng minh Đông Dương
 5. Cho biết các hình thức đấu tranh trong phong trào dân chủ Đông Dương?
  1. Công khai, hợp pháp
  2. Nửa công khai, nửa hợp pháp
  3. Bí mật, bất hợp pháp
  4. Tất cả các hình thưc trên
 6. Điều kiện nào tạo ra khả năng đấu tranh công khai, hợp pháp cho cao trào Dân chủ Đông Dương 1936 -1939?
  1. Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới
  2. Chủ trương chuyển hương chỉ đạo chiến lược cách mạng thế giới của Quốc tế Cộng sản
  3. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền
  4. Tất cả các điều kiện trên
 7. Hội nghị Trung ương 6 (11/1939) họp ở đâu?
  1. Tân Trào (Tuyên Quang)
  2. Bà Điểm (Gia Định)
  3. Đình Bảng (Bắ Ninh)
  4. Thái Nguyên
 8. Chủ trương điều chỉnh chiến lươc cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào?
  1. Hội nghị Trung ương 6
  2. Hội nghị Trung ương 7
  3. Hội nghị Trung ương 8
  4. Hội nghị Trung ương 9
 9. Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương giải quyết vấn đè dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương vào thời gian nào?
  1. Tháng 10/1930
  2. Tháng 11/1939
  3. Tháng 11/1940
  4. Tháng 5/1941
 10. Ban chấp hành Trung ương chủ trương thabhf lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Hội nghị nào?
  1. Hội nghị họp tháng 10/1930
  2. Hội nghị họp tháng 11/1939
  3. Hội nghị họp tháng 11/1940
  4. Hội nghị họp tháng 5/1941
 11. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?
  1. 22/12/1944
  2. 19/12/1946
  3. 15/5/1945
  4. 10/5/1945
 12. Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân lúc mới thành lập có bao nhiêu chiến sỹ?
  1. 33
  2. 34
  3. 36
  4. 30
 13. Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nươc Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam ngày, tháng, năm nào?
  1. 28/01/1941
  2. 20/9/1941
  3. 19/5/1941
  4. 03/2/1941
 14. Chiến dịch Điện Biên Phủ mở màn vào ngày, tháng, năm nào?
  1. 15/3/1954
  2. 10/3/1954
  3. 13/3/1954
  4. 8/3/1954
 15. Trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ quân ta đánh vào cứ điểm nào của quân đội Pháp?
  1. Đồi độc lập
  2. Bản Kéo
  3. Him lam
  4. Đồi A1
 16. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra qua mấy đợt?
  1. Hai
  2. Ba
  3. Bốn
  4. Năm
 17. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp nào thất bại cũng là kết thúc sứ mệnh cứu nước tuyệt vọng của hệ tư tưởng phong kiến ở Việt Nam?
  1. Khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật
  2. Cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng
  3. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám
  4. Cuộc khởi nghĩa của Tôn Thất Thuyết
 1. Ai là tác giả bài thơ “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên”?
  1. Phạm Chí Nhân
  2. Giang Nam
  3. Chế Lan Viên
  4. Tố Hữu
 1. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc của Nhật để giải quyết nạn đói” đã diễn ra mạnh mẽ ở đâu?
  1. Đồng bằng Bắc bộ
  2. Đồng bằng Bắc bộ và Bắc trung bộ
  3. Đồng bằng Nam bộ
  4. Đồng bằng Trung bộ
 1. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ Anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai là ai?
  1. Cù Chính Lan
  2. Phan Đình Giót
  3. La Văn Cầu
  4. Bế văn Đàn
  5. Chu văn Mùi
 1. Anh Giáp văn Khương được phong Anh hùng trong trận đánh nào?
  1. Đồi A1
  2. Đồi Độc lập
  3. Đồi Non nước
  4. Đồi 723
 1. Anh hùng Nguyễn Thị Định nổi lên trong phong trào gì?
  1. Phá ấp chiến lược của Mỹ – Ngụy
  2. Đồng khởi
  3. Chống càn quét gon dân lập ấp chiến lược của Mỹ – Ngụy
  4. Tìm Mỹ mà diệt, tìm Ngụy mà đánh
 1. Anh hùng nào trước khi bị địch hành quyết đã hô lớn: Đả đảo đế Quốc Mỹ; Đả đảo Nguyễn Khánh; Hồ Chí Minh muôn năm; Việt Nam muôn năm?
  1. Hoàng văn Thụ
  2. Nguyên thị Minh Khai
  3. Võ Thị Sáu
  4. Nguyễn văn Trỗi
 1. Căn cứ cách mạng được gọi là “Tam giác Sắt” của cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam ở đâu?
  1. Móc Câu – Tây Ninh
  2. Dầu tiếng – Bình Phước
  3. Củ Chi – TP Hồ Chí Minh
  4. U Minh – Cà Mau
 1. Anh hùng nào đã dùng máy bay Mỹ ném bom vào dinh Độc lập – tổng hành dinh của ngụy quyền Sài gòn?
  1. Nguyễn Thái Bình
  2. Trần Hanh
  3. Phạm Tuân
  4. Nguyễn Thành Trung
 2. Quốc dân Đại hội Tân trào họp tháng 8/1945 ở Huyện nào?
  1. Định Hóa(Thái Nguyên)
  2. Sơn Dương(Tuyên Quang)
  3. Chiêm Hóa(Tuyên Quang)
  4. Đại Từ(Thái Nguyên)
 3. Quốc dân Đại Hội Tân Trào tháng 8/1945 đã quyết định những nội dung nào dưới đây?
  1. Quyết định tổng khởi nghĩa
  2. Thành lập Ủy ban giải phóng Hà Nội
  3. Quy định về Quốc kỳ, Quốc ca
  4. 10 chính sách của Việt Minh
 1. Hội nghị nào đã quyết định phát động toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền?
  1. Ban chấp hành Trung ương Đảng
  2. Ban thường vụ Trung ương
  3. Toàn quốc của Đảng
  4. Tổng bộ Việt Minh
 1. Những thuận lợi căn bản của nước ta sau cách mạng tháng 8/1945?
  1. Cách mạng thế giới phát triển mạng mẽ
  2. Hệ thống chính quyền cách mạng được thiết lập từ Trung ương tới cơ sở
  3. Nhân dân quyết tâm bảo vệ chế độ mới
  4. Cả a, b, c
 2. Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945 xác định nhiệm vụ nào là trung tâm và bao trùm nhất?
  1. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ mới giành được
  2. Chống thực dân Pháp xâm lược
  3. Cải thiện đời sống nhân dân
  4. Diệt giặc dốt
 3. Đảng ta phát động các phong trào gì để ủng hộ nhân lực cho Nam bộ kháng chiến chống Pháp từ 23/9/1945
  1. Hướng về miền Nam ruột thịt
  2. Vì miền Nam “Thành đồng tổ quốc”
  3. Thanh niên Nam tiến
  4. Cả a, b, c
 1. Những sách lược nhân nhượng của Đảng ta đối với quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc sau cách mạng tháng 8?
  1. Cho Việt quốc, Việt cách tham gia Quốc hội và Chính phủ
  2. Cung cấp lương thực cho quân Tưởng
  3. Chấp nhận cho quân Tưởng được tiêu tiền Quan kim
  4. Cả a, b, c
 1. Để quân Tưởng và tay sai khỏi kiếm cớ sách nhiễu, Đảng ta chủ trương:
  1. Dĩ hòa vi quý
  2. Hoa Việt thân thiện
  3. Biến xung đột lớn thành nhỏ, biến xung đột nhỏ thành không có xung đột
  4. Cả b và c
 1. Đảng ta đã chọn giải pháp gì trong mối quan hệ với thực dân Pháp sau ngày Pháp và Tưởng ký hiệp ươc Trùng khánh (28/2/1946)?
  1. Thương lượng và hòa hoãn với Pháp
  2. Kháng chiến chống Pháp
  3. Nhân nhượng với quân Tưởng
  4. Chống cả quân đội Tưởng và Pháp
 1. Tại sao Đảng ta lại lựa chọn giải pháp thương lượng hòa hoãn với quân Pháp?
  1. Chấm dứt cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ
  2. Buộc quân Tưởng phải rút ngay về nước, tránh cùng một lúc phải đối phó với nhiều kẻ thù
  3. Phối hợp với quân Pháp tấn công Tưởng
  4. Cả a, b, c
 1. Sự kiện mở đầu cho sự hòa hoãn giữa ta và Pháp?
  1. Pháp ngừng bắn ở Nam bộ
  2. Việt nam và Pháp nhân nhượng quyền lợi ở miền Bắc
  3. Ký kết bản hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 giữa ta và Pháp
  4. Pháp và Tưởng ký hiệp ước Trùng Khánh trao đổi quyền lợi cho nhau
 1. Ngày 14/9/1946 trước khi rời nước Pháp Bác Hồ đã ký với chính phủ Pháp bản Tạm ước với các nội dung nào?
  1. Pháp thừa nhận các quyền dân tộc cowbanr của nước Việt Nam
  2. Chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam
  3. Đình chỉ xung đột ở miền Nam và sẽ tiếp tục đàm phán vào năm 1947
  4. Tất cả các nội dung trên
 2. Cuối năm 1946 thực dân Pháp bội ươc, liên tục gây hấn, khiêu khích ta thêm tại đâu?
  1. Đà Nẵng, Sài gòn
  2. Hải phòng, Lạng sơn, Hà nội, Đà nẵng
  3. Hải phòng, Lào cai, Lai châu
  4. Yên bái, Hòa bình, Thái nguyên
 3. Hiệp ươc Hoa – Pháp được ký ở đâu?
  1. Ma cao
  2. Trùng khánh
  3. Pari
  4. Hương cảng
 4. Cuộc tổng giao chiến lịch sử mở đầu của cuộc kháng chiến Pháp của quân và dân ta ở Hà Nội diễn ra :
  1. 60 ngày đêm
  2. 30 ngày đêm
  3. 15 ngày đêm
  4. 90 ngày đêm
 1. Cuộc giao chiến giữa ta và Pháp ở Hà nội kéo dài nhằm mục tiêu gì?
  1. Tiêu hao sinh lực địch
  2. Phá âm mưu đánh nhanh của địch
  3. Tạo điều kiện thuận lơi cho Trung ương Đảng và Chính phủ di chuyển lên chiến khu Việt Bắc
  4. Cả a, b, c
 1. Thành quả trong chiến dịch thu – đông năm 1947 là gì?
  1. Ta diêt được 700 tên địch, phá hàng trăm xe, đánh chìm 16 tầu chiến, ca nô cùng các phương tiện chiến tranh khác của địch
  2. Bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não và căn cứ địa kháng chiến
  3. Lực lượng vũ trang của ta được tôi luyện, trưởng thành
  4. Tất cả a, b, c
 1. Đâu được là nơi được coi là căn cứ địa của cách mạng của cả nước trong cuộc kháng chiến chống Pháp
  1. Tây Nguyên
  2. Việt Bắc
  3. Hà nội
  4. Tây Bắc
 1. Để thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên, theo sáng kiến của Bác Hồ, ngày 27/3/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị:
  1. Phát động phong trào Thi đua ái quốc
  2. Chống âm mưu dùng người Việt đánh người Việt
  3. Tiến hành chiến tranh du kích trên cả nước
  4. Tất cả a, b ,c
 1. Trong chiến dịch Hòa Bình xuất hiện Anh hùng đánh xe tăng trên đương số 6. Đó là ai?
  1. Chu văn Mùi
  2. Tô Vĩnh Diện
  3. Cù Chính Lan
  4. Bế văn Đàn
 1. Để tăng cường lực lượng đánh Pháp, Đảng ta chủ trương mở rộng khối Đại đoàn kêt dân tộc với việc:
  1. Thống nhất Việt Minh với Liên Việt
  2. Mở rộng Mặt trận Việt Minh
  3. Thành lập Mặt trận liên Việt
  4. Cả a, b, c
 2. Tháng 3/1951, Đại hội thống nhất Việt Minh với Liên Việt thành:
  1. Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
  2. Mặt trận liên hiệp Quốc dân Việt Nam
  3. Mặt trận Việt Nam cách mạng thanh niên
  4. Mặt trận Việt Minh
 1. Việt Nam đặt quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Liên Xô và các nước khác vào thời điểm nào?
  1. 1945
  2. 1948
  3. 1953
  4. 1950
 1. Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng ta đã tuyên bố ra hoạt động công khai và tiến hành Đại Hội. Đó là Đại Hội lần thứ mấy?
  1. Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất
  2. Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ hai
  3. Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ ba
  4. Cả a, b, c đều sai
 1. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, khẩu hiệu “Tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công” được nêu ra khi nào?
  1. 1948
  2. 1950
  3. 1951
  4. 1949
 1. Đại Hội II của Đảng Lao động Việt Nam đã thông qua một văn kiện mang tính chất cương lĩnh. Đó là:
  1. Cương lĩnh cách mạng Việt Nam
  2. Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam
  3. Luận cương về cách mạng Việt Nam
  4. Cương lĩnh của Đảng Lao động Việt Nam
 2. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam nêu các nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam:
  1. Đanh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thật sự cho dân tộc
  2. Xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng
  3. Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở cho CNXH
  4. Cả a, b, c
 1. Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ II đã bầu ai làm Tổng Bí thư của Đảng?
  1. Hô Chí Minh
  2. Trường Chinh
  3. Lê Duẩn
  4. Phạm văn Đồng
 1. Trong tiến trình hình thành và phát triển từ 1930 đến 1951 Đảng ta đã đề ra bao nhiêu cương lĩnh chính trị vào các thời điểm nào?
  1. Cương lĩnh chính trị năm 1930
  2. 2 Cương lĩnh chính trị vào năm 1930 và 1945
  3. 3 Cương lĩnh vào năm 1930, 1945, 1951
  4. 3 Cương lĩnh vào năm 1930, 1951(năm 1930 ra đời 2 Cương lĩnh)
 1. Đến năm 1951 Đảng ta đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại Hội và trong khoảng thời gian nào?
  1. 1 kỳ Đại Hội vào năm 1930
  2. 2 kỳ Đại Hội vào tháng 3/1935 và tháng 2/1951
  3. 3 kỳ Đại Hội vào tháng 2/1930; tháng 3/1935; tháng 2/1951
  4. 4 kỳ Đại Hội vào tháng 2/1930; 10/1930; 3/1935; 2/1951
 1. Nhằm đẩy mạnh khẩu hiệu “người cày có ruộng”, tháng 11/1953 Hội nghị TƯ lần thứ V đã thông qua:
  1. Cương lĩnh ruộng đất
  2. Chỉ thị giảm tô, giảm tức
  3. Chính sách cải cách ruộng đất
  4. Tất cả a, b, c
 1. Với thế chủ động trên chiến trường từ cuối năm 1950 đến đầu 1953 quân ta đã tổ chức bao nhiêu chiến dịch tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch?
  1. Chiến dịch Trung Du; Chiến dịch Đường 18; Chiến dịch Hà – Nam – Ninh
  2. Chiến dịch Hòa Bình; Chiến dịch Tây Bắc; Chiến dịch Thượng Lào
  3. Chiến dịch Tây nguyên; Chiến dịch Trung Lào; Chiến dịch Điện Biên Phủ
  4. Cả 2 phương án a, b
 1. Đầu năm 1953, nhằm cứu vãn tình thế ngày càng sa lầy và tìm kiếm giải pháp chính trị có “danh dự”, Pahps và Mỹ đã đưa một viên tướng sang làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương và lập kế hoạch quân sự manh tên:
  1. Rơve
  2. Nava
  3. Pháp – Mỹ
  4. Đờcáttơry
 1. Điểm mạnh của kế hoạch Nava của Pháp, Mỹ trên chiến trường Đông Dương là:
  1. Tập trung một đội quân cơ động mạnh nhất và phương tiện chiến tranh nhiều nhất
  2. Phân tán và rải đều lực lượng ra khắp các chiến trường
  3. Tập trung tối đa lượng chủ lực ở đồng bằng Bắc bộ
  4. Tất cả a, b, c
 1. Nava đã đưa tổng số binh lực lên Điện Biên Phủ lúc cao nhất là 16.200 quân; bố trí thành tập đoàn cứ điểm hùng mạnh gồm 3 phân khu, 49 cứ điểm, mục đích biến Điện Biên Phủ thành:
  1. Một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương
  2. Thành cạm bẫy thu hút quân chủ lực của ta đến để tiêu diệt
  3. Diêt được đại bộ phận quân chủ lực của ta Nava sẽ giành lại thế chủ động trên chiến trường
  4. Tất cả a, b, c
 1. Chọn Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược, Trung ương Đảng đã xác định phương châm:
  1. Đánh chắc, tiến chắc
  2. Đánh nhanh, thắng nhanh
  3. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh
  4. Tất cả a, b, c đều sai
 1. Đặc trưng của kinh tế thị trường là gì?
  1. Là lấy cơ chế thị trường làm cơ sở phân bổ các nguồn lực trong nền kinh tế
  2. Cơ chế thị trường sẽ điều tiết quan hệ giữa người với người trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ
  3. Hình thành các loại thị trường đồng bộ, gắn thị trường trong nước với thị trường khu vực và thế giới
  4. Tất cả các đặc trưng nêu trên
 1. Kinh tế thị trường có các đăc điểm nào sau đây?
  1. Các chủ thể kinh tế độc lập nhau
  2. Các chủ thể kinh tế có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh; Nhà nước quản lý điều tiết vĩ mô
  3. Nền kinh tế mở vận hành theo quy luật khách quan như cạnh tranh, cung, cầu; giá cả do cung cầu điều tiết
  4. Tất cả các phương án trên
 1. Đảng ta xác định kinh tế thị trường định hướng XHCN có các đặc điểm gì sau:
  1. Là nền kinh tế vừa tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường, vừa chịu sự dẫn dắt của các nguyên tắc bản chất của CNXH
  2. Thế mạnh của thị trường nhằm khai thác các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH
  3. Định hướng XHCN thể hiện ở 3 mặt của quan hệ sản xuất: sở hữu; quản lý và phân phối nhằm mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  4. Tất cả các phương án trên
 1. Kinh tế thị trường định hướng XHCN thể hiên ở tiêu chí nào?
  1. Mục đích phát triển là nhằm dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  2. Là nền kinh tế đa sở hữu gắn với nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; phát huy vai trò của người lao động trong quản lý và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước
  3. Chế độ phân phối dựa vào kết quả lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phúc lợi xã hội và đóng góp các nguồn lực khác
  4. Tất cả a, b, c
 1. “Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội, nhưng một số mặt còn chưa vững chắc” là đánh giá tổng quát của Đại Hội nào?
  1. Đại Hội VI
  2. Đại Hội VII
  3. Đại Hội VIII
  4. Đại Hội IX
 1. Đại Hội nào của Đảng được gọi là Đại Hội “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết”?
  1. Đại Hội V
  2. Đại Hội VI
  3. Đại Hội VII
  4. Đại Hội VIII
 1. Mục tiêu và nhiệm vụ của Đường lối đối ngoai hiện nay của Đảng và Nhà nước ta là gì?
  1. Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển đất nước
  2. Thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước
  3. Nước ta là thành viên có trách nhiệm góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập đan tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội
  4. Tất cả các phương án trên
 1. Tư tưởng cơ bản trong Đường lối đối ngoại của Đảng ta là gì?
  1. Giữ vững độc lập tự chủ, tự lực, tự cường
  2. Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại
  3. Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia không phân biệt chế độ chính trị.
  4. Tất cả các tư tương nêu trên
 2. Thành tựu bao trùm trong thực hiện Đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong 25 năm qua là gì?
  1. Đã có quan hệ ngoại giao với trên 170 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới
  2. Đã thu hút gần 100 tỷ USD vào phát triển đất nước
  3. Đã tham gia vào các tổ chức kinh tế quốc tế ( IMF; Ngân hàng thế giới, ADB, APEC, AFTA; Tổ chức thương mại thế giới…)
  4. Tạo được môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
 1. Văn hóa có các chức năng cơ bản gì?
  1. Bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp
  2. Nâng cao dân trí
  3. Hướng con người tới các giá trị: chân, thiện, mỹ
  4. Cả a, b, c
 2. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, giá trị nào giữ vị trí đầu bảng?
  1. Đoàn kết
  2. Anh hùng, bất khuất
  3. Yêu nước
  4. Cần cù, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, khoan dung…
 1. Cốt lõi xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến là gì?
  1. Tiếp thu các thành tựu văn hóa, khoa học – kỹ thuật của các nước trên thế giới
  2. Gắn độc lập dân tộc với CNXH theo Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
  3. Tiếp thu các tư tương nhân văn của nhân loại
  4. Bài trừ các tư tưởng phản văn hóa
 1. Các Đoàn thể chính trị – xã hội cùng Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam có chức năng gì?
  1. Đại diện cho nhân dân
  2. Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, hội viên
  3. Trường học về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, Đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nươc, đạo đức xã hội
  4. Phản biện Đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật Nhà nước
  5. Cầu nối Đảng, chính quyền Nhà nước với nhân dân
  6. Tất cả 5 chức năng trên
 1. Đảng ta khẳng định nền kinh tế thị trường tồn tại trong các giai đoạn phát triển nào của xã hội? Chọn phương án đúng?
  1. Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
  2. Chỉ tồn tại trong Chủ nghĩa tư bản
  3. Tồn tại cả trong Chủ nghĩa xã hội
  4. Các phương án đều sai
 1. Trong cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam, có bao nhiêu ngươi Mỹ tự thiêu phản đối?
  1. 11
  2. 16
  3. 14
  4. 15
 2. Bảo tàng Hồ Chí Minh tại TP Hồ Chí Minh ở Đường nào, Quận mấy?
  1. Võ Văn Tần, Quận 3
  2. Nguyễn Tất Thành, Quận 4
  3. Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1
  4. Lý Tự Trọng, Quận 1
 3. Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở Đường nào, Quận mấy?
  1. Nam kỳ khởi nghĩa, Quận 1
  2. Nguyễn thị Minh Khai, Quận 3
  3. Võ văn Tần, Quận 3
  4. Lê thánh Tôn, Quận 1
 4. Nguyễn thị Minh Khai là ai?
 1. Nguyên Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 2. Bí Thư Xứ ủy Nam kỳ
 3. Bí Thư thành ủy Sài Gòn – Gia định
 4. Biệt động Sài Gòn
 1. Trong các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền, đặc trưng nào là cơ bản nhất?
  1. Quyền lực nhà nước là thống nhất, song có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp
  2. Hiến pháp và pháp luật giữ vai trò tối thượng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội
  3. Nhà nước có sự giám sát của nhân dân
  4. Mọi quyền lực thuộc về nhân dân
Bài Hay  CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM BÀI 1 & BÀI 2̣ Câu 1: Điều

Bạn đang xem bài viết: 380 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Đường lối cách mạng của ĐCSVN – buithanhquangblog. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment