200 Câu Trắc Nghiệm Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Giải đáp câu hỏi ôn tập trắc nghiệm, môn đường lối Chương 6,7,8
Giải đáp câu hỏi ôn tập trắc nghiệm, môn đường lối Chương 6,7,8

Ngày đăng: 04/09/2020, 10:13

Môn: Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam(TB) Câu 90: Hội nghị nào của Đảng quyết định giải phóng Miền Nam trước mùa mưa? a) Hội nghị Bộ chính trị 3131975b)Hội nghị lần thứ 21 Trung ương khóa 3c)Hội nghị Bộ chính trị 2531975d)Hội nghị Bộ chính trị 11975(D) Câu 91: Chủ trương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kinh tế lớn về lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dung và hàng xuất khẩu được đảng ta đề ra tại Đại hội nào? a) Đại hội lần thứ IV của Đảng b) Đại hội lần thứ V của Đảng c) Đại hội lần thứ VI của Đảng d) Đại hội lần thứ VII của Đảng (D) Câu 92: Đại hội nào coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu? a) Đại hội lần thứ IV của Đảng b) Đại hội lần thứ V của Đảng c) Đại hội lần thứ VI của Đảng d) Đại hội lần thứ VII của Đảng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Năm học: Cho lớp: (TB) Câu 1: Pháp xâm lược, nhà Nguyễn ký hòa ước dâng dần nước ta cho Pháp? a) Hòa ước 1862 b) Hòa ước 1874 c) Hòa ước 1883 1884 d) Cả hòa ước (K) Câu 2: Mâu thuẫn chủ yếu Việt Nam đầu kỷ 20 mâu thuẫn nào? a) Mâu thuẫn giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến b) Mâu thuẫn giai cấp công nhân với giai cấp tư sản c) Mâu thuẫn giai cấp nông dân công nhân với đế Quốc d) Mâu thuẫn toàn thể dân Tộc Việt Nam với đế Quốc xâm lược tay sai (K) Câu 3: Giai cấp cơng nhân Việt Nam, ngồi đặc điểm chung cơng nhân Quốc tế, cịn có đặc điểm riêng nào? a) Ra đời trước tư sản dân tộc b) Phần lớn xuất thân từ nơng dân, có quan hệ gần gũi tự nhiên với nông dân c) Chịu áp bóc lột đế quốc ,phong kiến tư sản Việt Nam d) Cả a, b c (K) Câu 4: Đặc điểm giai cấp tư sản Việt Nam? a) Ra đời sau giai cấp công nhânViệt Nam b) Thế lực kinh tế-chính trị yếu c) Ngay đời bị phân hóa thành tư sản mại tư sản dân tộc d) Cả a, b d (D) Câu 5: Ở nước ta, năm đầu pháp xâm lược, ông vua sau đây, ông vua yêu nước? a) Tự Đức b) Dục Đức c) Hàm Nghi d) Hiệp Hòa (D) Câu 6: Tác phẩm: “Bản án chế độ thực dân Pháp” Nguyễn Ái Quốc viết, xuất năm Pa – ri? a) Năm 1923 b) Năm 1924 c) Năm 1925 d) Năm 1920 (TB) Câu 7: Nguyễn Quốc chọn đường cứu nước theo khuynh hướng vô sản vào thời gian nào? a) Năm 1917 b) Năm 1921 c) Năm 1919 d) Năm 1920 (TB) Câu 8: Hội Việt Nam cách mạng niên thực chủ trương vơ sản hóa năm nào? a) Cuối năm 1926 đầu 1927 b) Cuối năm 1927 đầu 1928 c) Cuối năm 1928 đầu 1929 d) Cuối năm 1929 đầu 1920 (TB) Câu 9: Hội Việt nam cách mạng niên Đại hội lần đâu? a) Hà Nội b) Sài Gòn c) Quảng Châu (TQ) d) Hương Cảng (TQ) (D) Câu 10: Chi cộng sản Việt Nam thành lập đâu? a) Hà Nội b) Nam Định c) Hải Phòng d) Sài Gịn (D) Câu 11: Tổ chức Đơng dương Cộng sản Đảng đời vào thời gian nào? a) – 1929 b) – 1929 c) – 1929 d) – 1930 (K) Câu 12: Tổ chức Đông dương Cộng sản Liên đoàn thành lập đâu? a) Hà Tĩnh b) Huế c) Hà Nội d) Sài Gòn (TB) Câu 13: Tổ chức Đông Dương Cộng sản liên đoàn thành lập vào thời gian nào? a) 7/1928 b) 1/1930 c) /1962 d) 7/1927 (K) Câu 14: Nội dung sau nằm cương lĩnh Đảng? a) Đánh đổ ĐQ Pháp bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập b) Tư sản dân quyền cách mạng thời kì dự bị để làm XH cách mạng c) Chỉ có giải phóng giai cấp vơ sản giải phóng dân tộc d) Đảng có vững vàng cách mạng thành công (K) Câu 15: Cương lĩnh Đảng xác định mục tiêu chiến lược cách mạng VN gì? a) Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản b) Xây dựng xã hội Việt Nam dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh c) Cách mạng tư sản dân quyền – phản đế điền địa – lập quyền cơng nơng hình thức Xơ viết, để dự bị điều kiện tới cách mạng XHCN d) Cả a b (K) Câu 16: Văn kiện Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu? a) Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt Hội nghị thành lập Đảng thông qua b) Luận cương trị tháng 10/1930 c) Thư Trung ương gửi cho cấp Đảng (12/1930) d) Nghị Đại hội lần thứ Đảng (3/1935) (TB) Câu 17: Đồng chí Trần Phú bổ sung vào trung ương lâm thời Đảng ta tháng năm nào? a) 4/1930 b) 2/1930 c) 7/1930 d) 5/1930 (K) Câu 18: Trong nội dung sau rõ khác Cương lĩnh Chính trị Đảng Luận Cương trị 10/1930? a) Phương hương chiến lược Cách mạng b) Phương pháp Cách mạng c) Vai trò lãnh đạoCách mạng d) Chủ trương tập hợp lực lượng (K) Câu 19: Văn kiện Đảng nêu: “Võ trang bạo động để giành quyền nghệ thuật, phải tuân theo khuôn phép nhà binh”? a) Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (3-2-1930) b) Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh (18/11/1930) c) Luận Cương trị 10/1930 d) Chung quanh vấn đề sách Đảng (10/1930) (K) Câu 20: Văn kiện Đảng nhấn mạnh “Vấn đề thổ địa CM cốt CM tư sản dân quyền”? a) Chính cương vắn tắt b) Sách lược vắn tắt c) Luận Cương trị 10/1930 d) Cương lĩnh Đảng (D) Câu 21: Chiến tranh giới lần thứ đã: a) Ảnh hưởng gián tiếp đến nước ta c) Không ảnh hưởng đến nước ta b) Ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta d) Tất điều sai (TB) Câu 22: Đồng chí Trần Phú bị bắt Sài gòn vào thời gian nào? a) 4/1931 b) 8/1931 c) 7/1931 d) 3/1931 (K) Câu 23: Được đạo Quốc tế cộng sản, Ban Hải ngoại Đảng (Ban huy Đảng) thành lập vào năm nào? a) Năm 1933 b) Năm 1934 c) Năm 1935 d) Năm 1932 (TB) Câu 24: Đại hội thứ Đảng họp Ma Cao (TQ) có đại biểu dự? a) 15 b) 17 c) 13 d) 21 (K) Câu 25: Mục tiêu cụ thể trước mắt cao trào cách mạng 1936 – 1939 gì? a) Độc lập dân tộc b) Các quyền dân chủ đơn sơ c) Ruộng đất cho dân cày d) Tất mục tiêu (TB) Câu 26: Cho biết đối tượng cách mạng giai đoạn 1936 – 1939? a) Bọn đế quốc xâm lược b) Địa chủ phong kiến c) Đế quốc phong kiến d) Một phận đế quốc tay sai (K) Câu 27: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp 7/1936 chủ trương thành lập mặt trận nào? a) Mặt trận dân chủ Đông Dương b) Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương c) Mặt trận nhân dân thống phản đế Đông Dương d) Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương (TB) Câu 28: Cho biết hình thức tổ chức đấu tranh giai đoạn 1936-1939 a) Công khai, hợp pháp b) Nửa cơng khai, nửa hợp pháp c) Bí mật, bất hợp pháp d) Tất hình thức (TB) Câu 29: Sau Hội nghị TW 6, đồng chí TW họp bị bắt hết, cịn đồng chí chưa bị bắt? a) Phan Đăng Lưu b) Võ Văn Tần c) Lê Duẩn d) Nguyễn Văn Cừ (TB) Câu 30: Hội nghị Trung ương vào năm chủ trương thành lập nước Mặt trận, Việt Nam thành lập mặt trận Việt Minh? a) Năm 1939 b) Năm 1940 c) Năm 1941 d) Năm 1945 (TB) Câu 31: Ai chủ trì Hội nghị Trung ương họp Đình Bảng Bắc Ninh? a) Nguyễn văn Cừ b) Lê Duẩn c) Trường Chinh d) Hà Huy Tập (TB) Câu 32: Lần Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập quyền nhà nước Việt Nam với hình thức Cộng hịa dân chủ Hội nghị nào? a) Hội nghị 10/1930 b) Hội nghị 11/1939 c) Hội nghị 11/1940 d) Hội nghị 5/1941 (TB) Câu 33: Tác phẩm “Vấn đề dân cày” Qua Ninh Vân Đình, họ ai? a) Trường Trinh Phạm Văn Đồng b) Võ Nguyên Gíap Phạm Văn Đồng c) Võ Nguyên Gíap Phạm Văn Đồng d) Võ Nguyên Gíap Trường Trinh (D) Câu 34: Hội nghị Trung ương Đảng định hoãn khởi nghĩa Nam Kỳ? a) 7-1936 b) 11-1939 c) 3-1938 d) 11-1940 (D) Câu 35: Đồng chí Trường Trinh bầu làm Tổng bí thư lần đầu Hội nghị nào? a) Hội nghị TW (11-1940) b) Hội nghị TW (5-1941) c) Hội nghị toàn quốc Đảng (8-1945) d) Đại Hội Đảng (2-1951) (TB) Câu 36: Hồ Chí Minh bắt đầu soạn thảo Tuyên ngôn độc lập thời gian nào? a) 25-8-1945 b) 26-8-1945 c) 27-8-1945 d) 28-8-1945 (D) Câu 37: Đại Hội quốc dân họp Tân Trào thời gian nào? a) 15-19/8/1944 b) 16-8-1945 c) 13-15/8/1945 d) 20-25/8/1945 (TB) Câu 38: Ngay lúc Nhật nổ súng bắn Pháp 9-3-1945, Thường vụ Trung ương Đảng ta họp Đình Bảng Bắc Ninh chủ trì? a) Trường Trinh b) Hồ Chí Minh c) Cả Hồ Chí Minh Trường Trinh d) Tất sai (TB) Câu 39: Uỷ ban dân tộc giải phóng thành lập nào? a) 20-8-1945 b) 22-8-1945 c) 16-8-1945 d) 25-8-1945 (K) Câu 40: Quốc dân họp Tân Trào tháng 8/1945 không định nội dung đây? a) Quyết định tổng khởi nghĩa b) 10 sách mặt trận Việt Minh c) Quyết định thành lập Uỷ ban giải phóng Hà Nội d) Quyết định thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng, qui định quốc kỳ, quốc ca (TB) Câu 41: Hội nghị định tồn dân dậy Tổng khởi nghĩa dành quyền a) Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng b) Hội nghị ban thường vụ Trung ương Đảng c) Hội nghị Toàn quốc Đảng d) Hội nghị Tổng Việt Minh (D) Câu 42: Kẻ thù cách mạng Việt Nam sau Cách mạng tháng 8/1945? a) Thực dan Pháp xâm lược b) Tưởng Gíơi Thạch tay sai c) Quân Anh d) Quân Mỹ (TB) Câu 43: Hiệp định Sơ 6/3/1946 Hồ Chí Minh kí với đại diện Pháp ai? a) Cao Ủy Pháp ĐD Đác – giăng – li- b) Đại Tướng Lơ – –lec Tổng huy Quân Pháp Đông Dương c) Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại Mơ – tê d) Uỷ viên Cộng hịa Pháp MBVN Xanh – tơ – ny (TB) Câu 44: Hiệp định Sơ 6/3 ta Pháp công nhận Việt Nam a) Là quốc gia tự có phủ, có nghị viên, có qn đội b) Có tài riêng c) Nắm liên Bang Đơng Dương khối Liên hiệp Pháp d) Cả phương án (K) Câu 45: Hội nghị Việt – Pháp họp thức Phơng – ten- nơ – bờ – lô từ 6-7-1946 đến 10-9-1946 bàn vấn đề gì? a) Địa vị Việt Nam khối liên hiệp Pháp b) Ngoại giao Việt Nam với Pháp nước c) Việc thống kỳ, kinh tế – văn hóa – xã hội d) Tất nội dung (TB) Câu 46: Hội nghị Việt – Pháp họp trù bị Đà Lạt đoàn Việt Nam dẫn đầu? a) Võ Nguyên Giáp b) Phạm Văn Đồng c) Nguyễn Trường Tam d) Hoàng Minh Giám (TB) Câu 47: Đồn phủ ta dẫn đầu đàm phán với Pháp Phông – ten – nơ – bờ lơ? a) Hồ Chí Minh b) Trường trinh c) Hồng Minh Gíam d) Phạm Văn Đồng (D) Câu 48: Chủ Tịch Hồ Chí Minh thăm nước Pháp năm 1946, giao Quyền Chủ tịch nước ta cho ai? a) Tôn Đức Thắng b) Trường trinh c) Phạm Văn Đồng d) Huỳnh Thúc Kháng (TB) Câu 49: Tháng 11-1946 nước ta có kiện lịch quan trong? a) Quốc Hội họp kỳ thứ b) Quốc Hội thông qua hiến Pháp c) Pháp cơng Hải Phịng, Lạng Sơn d) Cả kiện (D) Câu 50: Hiệp ước Hoa – Pháp ký Trùng Khánh Trung Quốc vào ngày nào? a) Ngày 25-11-1946 b) Ngày 11-11-1946 c) Ngày 28-02-1946 d) Ngày 17-2-1946 (K) Câu 51: Hội nghị TW họp Bà Điểm – Hóc Mơn – Gia Định, Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì? a) Mặt trận dân chủ Đông Dương b) Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương c) Mặt trận Việt minh d) Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương (D) Câu 52: Chỉ thị “ kháng chiến , kiến quốc” năm 1945, Đảng xác định kẻ thù ta sau cánh mạng tháng 8/1945 a) Quân tưởng tay sai b) Quân Anh Pháp c) Thực dân Pháp xâm lược d) Tất kẻ thù (K) Câu 53: Thời gian đồng chí Lê Hồng Phong bầu làm Tổng bí thư? a ) Hội nghị TW khóa b) Hội nghị TW khóa c) Hội nghị TW khóa d) Đại hội lần thứ (3-1935) (TB) Câu 54: Những thành tựu cách mạng Việt Nam việc xây dựng củng cố quyền cách mạng năm 1945-1946? a) Tổ chức tổng tuyển cử ban hành Hiến Pháp b) Cũng cố quyền cấp mặt trận thống c) Xây dựng phát triển lực lượng vũ trang nhân dân d) Tất phương án (D) Câu 55: Hội nghị toàn quốc Đảng ta Tân Trào thời gian nào? a) 16-8-1945 b) 15 đến 16-8-1945 c) 12-8-1945 d) 13 đến 15-8-1945 (D) Câu 56: Tại Huế Bảo Đại đọc lời thoái vị trước hàng vạn nhân dân giao Ấn – Kiếm cho đại diện phủ lâm thời VNDCCH nào? a) 20-8-1945 b) 22-8-1945 c) 30-8-1945 d) 25-8-1945 (TB) Câu 57: Để gạt mũi nhọn công kẻ thù, Đảng ta tuyên bố tự giải tán thực chất rút vào hoạt động bí mật ngày tháng năm nào? a) 22-9-1945 b) 25-11-1945 c) 19-8-1945 d) 11-11-1945 (K) Câu 58: Những sách lược nhân nhượng Đảng với quân Tưởng tay sai miền Bắc sau cách mạng tháng 8: a) Cho Việt Quốc, Việt Cách tham gia Quốc Hội Chính phủ b) Cung cấp lương thực, thực phẩm cho quân đội Tưởng c) Chấp nhận cho quân Tưởng tiêu tiền Quan kim, Quốc tệ d) Cả phương án (TB) Câu 59: Đảng ta lựa chọn giải pháp Pháp tưởng ký Hiệp ước Trùng Khánh (28/2/1946) a) Thương lượng hịa hỗn với Pháp b) Kháng chiến với thực dân Pháp c) Nhân nhượng với quân đội Tưởng d) Cả phương án (D) Câu 60: Kết xóa nạn mù chữ sau cách mạng tháng 8-1945? a) Sau năm 2,5 triệu người biết đọc, biết viết b) Sau năm 2,5 triệu người biết đọc, biết viết c) Toàn dân biết đọc, biết viết d) Nhiều trường tiểu học trung học đời (TB) Câu 61: Đảng ta phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến? a) Vì Miền Nam “ thành đồng Tổ quốc” b) Cả nước hướng Miền Nam ruột thịt c) Nam tiến d) Cả phương án (TB) Câu 62: Sau ký với Pháp Hiệp định Sơ bộ, ngày 9-3-1946 Thường Vụ TW Đảng ta ra: a) Chỉ thị kháng chiến kiến quốc b) Chỉ thị hịa để tiến c) Chỉ thị tồn quốc kháng chiến d) Tất thị (K) Câu 63: Ngày 14-9-1946 Chủ Tịch Hồ Chí Minh ký Tạm ước với phủ Pháp, với nội dung nào? a) Pháp thừa nhận quyền dân tộc nước Việt Nam b) Việt Nam nằm Liên bang Đông Dương, khối Liên hiệp Pháp c) Thỏa thuận số điều quan hệ kinh tế, văn hóa nước, đình xung đột Nam Bộ tiếp tục đàm phán vào 1-1947 d) Cả a, b, c (TB) Câu 64: Những văn kiện coi Cương lĩnh kháng chiến Đảng ta: a) Lời kêu gọi tồn Quốc kháng chiến Chủ Tịch Hồ Chí Minh b) Chỉ thị toàn dân kháng chiến TW Đảng c) Tác phẩm “Kháng chiến định thắng lợi” Tổng Bí Thư Trường Chinh d) Cả phương án (D) Câu 65: Đường lối Cương lĩnh kháng chiến chống Pháp nêu tính chất kháng chiến gì? a) Tồn dân, tồn diên b) Lâu dài c) Dựa vào sức d) Dân tộc giải phóng dân chủ (D) Câu 66: Tác phẩm “kháng chiến định thắng lợi” phát hành nào? a) 3/1947 b) 8/1947 c) 7/1947 d) 9/1947 (D) Câu 67: Chiến thắng tiêu diệt 8000 quân Pháp giải phóng 4500 km2 ? a) Biên giới b) Hịa Bình c) Việt Bắc d) Hà Nam Ninh (TB) Câu 68: Đầu tháng 3/1951 Đại hội toàn quốc thống Việt Nam Liên Việt bầu làm chủ tịch mặt trận Liên Việt? a) Hồ Chí Minh b) Phạm Văn Đồng c) Tôn Đức Thắng d) Trường Chinh (D) Câu 69: Ban thường vụ TW Đảng họp định mở chiến dịch Biên Gíơi với mục đích: a) Tiêu diệt phần sinh lực địch b) Khai thông Biên giới Việt – Trung c) Mở rộng cắn địa Việt- Bắc d) Cả kiện (TB) Câu 70: Đại hội đảng toàn quốc lần thứ Đảng lao động Việt Nam thông qua văn kiện mang tính chất cương lĩnh Đó là: a) Cương lĩnh Cách mạng Việt Nam b) Chính cương Đảng lao động Việt Nam c) Luận cương Cách mạng Việt Nam d) Cương lĩnh Đảng lao động Việt Nam (K) Câu 71: Chính cương Đảng lao động Việt Nam tháng 2-1951 nêu tính chất xã hội Việt Nam nào? a) Dân chủ nhân dân, phần thuộc địa nửa phong kiến b) Dân chủ nhân dân c) Thuộc địa nửa phong kiến d) Dân tộc dân chủ (K) Câu 72: Đối tượng cách mạng Việt Nam nêu cương Đảng lao động Việt Nam: a) Đối tượng chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể thực dân Pháp, can thiệp Mỹ b) Đối tượng phụ phong kiến , cụ thể phong kiến phản động c) Cả phương án a b d) Đế quốc phong kiến Việt Nam (D) Câu 73: Chính cương Đảng lao động Việt Nam nêu nhiệm vụ cách mạng Việt Nam: a) Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập thống thật cho dân tộc b) Xóa bỏ di tích phong kiến phong kiến, làm cho người cày có ruộng c) Phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây sở cho CNXH d) Cả phương án (TB) Câu 74: Nước CHXHCN Việt Nam, trở thành hội viên 149 Liên Hiệp Quốc từ: a) 9-1976 b) 9-1977 c) 11-1977 d) 5-1978 (D) Câu 75: Tác phẩm “kháng chiến định thắng lợi” viết? a) Hồ Chí Minh b) Phạm Văn Đồng c) Trường Chinh d) Võ Nguyên Giáp (TB) Câu 76: Đại Hội Đảng bầu Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch Đảng: a) Đại hội Đảng b) Đại hội Đảng c) Hội nghị thành lập Đảng d) Đại hội Đảng (TB) Câu 77: Trong cương lĩnh thứ ba (2/1951), Đảng ta khẳng định nhận thức đường cách mạng Việt Nam là: a) Con đường cách mạng vô sản b) Con đường cách mạng tư sản dân quyền thổ địa cách mạng c) Con đường cách mạng tư sản dân quyền d) Con đường cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân (D) Câu 78: Từ Đại hội Đảng không gọi Thường vụ Trung ương mà gọi Bộ trị Trung ương Đảng: a) Đại hội I b) Đại hội II c) Đại hội III d) Đại hội IV (D) Câu 79: Hội nghị Đảng mở đường cho phong trào “Đồng khởi” miềm Nam năm 1960? a) Hội nghị Trung ương 12 – khóa II Đảng ( 3/1957) b) Hội nghị Trung ương 13 – khóa II Đảng ( 12/1957) c) Hội nghị Trung ương 14 – khóa II Đảng ( 11/1958) d) Hội nghị Trung ương 15 – khóa II Đảng ( 1/1959) (D) Câu 80: Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc thông qua Đại hội nào? a) Đại hội II b) Đại hội III c) Đại hội IV d) Đại hội V (D) Câu 81: Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa II ) thông qua Nghị đường lối cách mạng miền Nam? a) Hội nghị Trung ương lần thứ 15 b) Hội nghị Trung ương lần thứ 16 c) Hội nghị Trung ương lần thứ 17 d) Hội nghị Trung ương lần thứ 18 (D) Câu 82: Hội nghị Đảng thời gian chống Mỹ đưa nhiệm vụ cách mạng Miền Nam tiến hành đường bạo lực cách mạng quần chúng.kết hợp trị với quân dựa vào lực lượng trị quần chúng chủ yếu a) Hội nghị Trung ương lần thứ 14 b) Hội nghị Trung ương lần thứ 15 c) Hội nghị Trung ương lần thứ 16 d) Hội nghị Trung ương lần thứ 17 (D) Câu 83: Bản đề cương cách mạng Miền Nam chủ trì dự thảo? a) Phạm Hùng b) Phạm Văn Đồng c) Trường Chinh d) Lê Duẩn (D) Câu 84: Mỹ cho làm đảo Cam – pu – chia lật đổ Xihanúc đưa Lon lon lên nắm quyền Cam – pu – chia thời gian nào? a) 3-1970 b) 6-1970 c) 8-1970 d) 9-1970 (TB) Câu 85: Hội nghị Đảng định mở tổng tiến công dậy Mậu thân 1968? a) Hội nghị TW 13-khóa III Đảng (1/1967) b) Hội nghị trị (5/1967) c) Hội nghị trị (12/1967) d) Hội nghị trị (10/1967) (TB) Câu 86: Trong tiến trình hình thành phát triển từ năm 1930 đến 1951, Đảng ta đề Cương lĩnh trị vào thời điểm nào? a) Cương lĩnh năm 1930 b) Hai Cương lĩnh vào năm 1930 1951 c) Ba Cương lĩnh vào năm: 1930, 1941, 1951 d) Ba Cương lĩnh vào năm 1930, 1951( năm 1930 đời Cương lĩnh) (TB) Câu 87: Trong mùa khô 1965 -1966 quân dân Miền Nam đập tan hành quân lớn nhỏ địch? a) 600 b) 700 c) gần 600 d) gần 450 (TB) Câu 88: Hội nghị Đảng thời gian chống Mỹ nêu: “Đưa đấu tranh võ trang song song với đấu tranh trị”? a) Hội nghị Trung ương 15 khóa (1959) b) Hội nghị Bộ trị năm 1961 1962 c) Hội nghị Trung ương 14 khóa d) Hội nghị Trung ương 16 khóa (1959) 10 (TB) Câu 98: Chiến dịch giải phóng Sài Gịn – Gia Định, mang tên chiến dịch Hồ chí Minh Bộ Chính trị Đảng ta phê chuẩn vào thời gian ? a) 25 – – 1975 b) 31 – – 1975 c) 14 – – 1975 d) 26 – – 1975 (D) Câu 99: Trong tổng tiến cơng dậy giải phóng Miền Nam ngày ? a) Ngày – – 1975 b) Ngày 12 – – 1975 c) Ngày 10 – – 1975 d) Ngày 16 – – 1975 (D) Câu 100: Trong chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 Chính ủy chiến dịch? a) Lê Duẩn b) Văn tiến Dũng c) Phạm Hùng d) Lê Đức thọ (D) Câu 101: Trước chiến tranh giới lần thứ xã hội Việt Nam có giai cấp nào? a/- Địa chủ nông dân b/- Địa chủ, nông dân, tiểu tư sản c/- Nông dân, công nhân, địa chủ d/- Nông dân, công nhân, tư sản dân tộc (K) Câu 102: Phong trào đấu tranh công nhân Việt Nam trở thành phong trào tự giác từ nào? a/- Năm 1920 (Tổ chức Cơng hội Sài Gịn thành lập) b/- Năm 1925 (Cuộc bãi công Ba Son nổ ra) c/- Năm 1928 (Phong trào vơ sản hóa Hội Việt Nam CM niên) d/- Năm 1930 (Đảng cộng sản Việt Nam đời) (D) Câu 103: Tên tổ chức yêu nước Nguyễn Ái quốc sáng lập năm 1925 Quảng Châu Trung quốc? a/- Thanh niên cách mạng Việt Nam b/- Tân Việt cách mạng Đảng c/- Việt Nam cách mạng đồng minh hội d/- Hội Việt Nam cách mạng niên (D) Câu 104: Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng đời từ tổ chức tiền thân nào? a/- Tân Việt cách mạng Đảng b/- Hội Việt Nam cách mạng niên c/- Thanh niên cách mạng Việt Nam d/- Việt Nam độc lập đồng minh (TB) Câu 105: Mục tiêu nhiệm vụ trước mắt cách mạng Việt Nam giai đoạn 1936 – 1939 gì? a/- Đánh đổ đế quốc giành độc lập cho dân tộc b/- Đánh đổ phong kiến đem lại ruộng đất cho dân cày c/- Đòi quyền dân chủ đơn sơ d/- Tất a, b, c 12 (TB) Câu 106 : Hội nghị Trung ương tháng – 1936 chủ trương thành lập Mặt trận gì? a/- Mặt trận dân chủ Đơng Dương b/- Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương c/- Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương d/- Mặt trận phản đế Đồng Minh (D) Câu 107: Chủ trương chuyển hướng đạo chiến lượng cách mạng Hội nghị Trung ương nào? a/- Hội nghị Trung ương (11-1939) b/- Hội nghị Trung ương (11-1940) c/- Hội nghị Trung ương (5-1941) d/- Hội nghị Trung ương (7-1936) (D) Câu 108: Hội nghị Trung ương (5-1941) chủ trương thành lập Mặt trận nào? a/- Mặt trận dân chủ Đông Dương b/- Mặt trận nhân dân phản đế Đông dương c/- Mặt trận dân tộc thống phản đế Đông Dương d/- Mặt trận Việt Minh (D) Câu 109: Hội nghị Đảng định giải vấn đề dân tộc khn khổ nước? a/- Trung ương khóa II b/- Trung ương khoa II c/- Trung ương khóa II d/- Hội nghị Thường vụ Trung ương 3/1945 (D) Câu 110 : Đảng ta dùng hình ảnh để nói lên mức độ khó khăn sau Cách mạng tháng tám? a/- Nước sôi lửa bỏng b/- Ngàn cân treo sợi tóc c/- Trứng nước d/- Nguy hiểm (TB) Câu 111: Năm 1945 Đảng ta chủ trương thành lập quyền? a/- Dân chủ nhân dân b/- Cơng – nông c/- Công – nông – binh d/- Công – nơng – trí thức (TB) Câu 112: Chỉ thị kháng chiến – kiến quốc Đảng xác định nhiệm vụ cấp bách, khẩn trương? a/- Củng cố bảo vệ quyền b/- Chống thực dân Pháp xâm lược c/- Cải thiện đời sống nhân dân d/- Cả a, b, c 13 (TB) Câu 113: Những biện pháp Đảng để giữ vững quyền giai đoạn 1945-1946? a/- Tổ chức bầu cử Quốc hội b/- Mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc c/- Xây dựng phát triển lực lượng vũ trang d/- Cả a, b, c (TB) Câu 114: Những nhân nhượng ta quân Tưởng? a/- Cho Việt quốc, Việt cách tham gia Quốc hội b/- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho quân tưởng c/- Cho Tưởng đưa đồng tiền Tưởng lưu hành Việt Nam d/- Cả a, b, c (TB) Câu 115: Vì Đảng chọn giải pháp hịa với pháp sau 28-2-1946? a/- Giải chiến tranh hịa bình b/- Đẩy mạnh qn Tưởng nước c/- Tranh thủ thời gian phát triển lực lượng chuẩn bị đánh Pháp d/- Cả a, b, c (D) Câu 116: Đảng tuyên bố tự giải tán (thực chất rút vào hoạt động bí mật) thời gian nào? a/- 02-9-1945 b/- 25-11-1945 c/- 03-2-1946 d/- 11-11-1945 (D) Câu 117: Phương châm kháng chiến chống thực dân Pháp? a/- Toàn dân b/- Tồn diện c/- Lâu dài, dựa vào sức d/- Cả a, b, c (D) Câu 118: Chiến thắng đánh dấu đánh bại âm mưu quân đánh nhanh thắng nhanh thực dân pháp? a/- Việt bắc b/- Biên giới c/- Trung du d/- Hà Nam Ninh (TB) Câu 119: Cương lĩnh Đảng lao động Việt Nam tháng 2-1951 xác định tính chất xã hội Việt Nam? a/- Dân tộc, dân chủ b/- Dân chủ nhân dân, phần thuộc địa, nửa phong kiến c/- Thuộc địa, nửa phong kiến d/- Dân chủ (TB) Câu 120: Đối tượng cách mạng Việt Nam xác định Đại hội II Đảng? a/- Bọn phong kiến phản động b/- Thực dân Pháp xâm lược c/- Can thiệp Mỹ d/- Cả a, b, c 14 (TB) Câu 121: Đại hội II Đảng xác định nhiệm vụ Cách mạng? a/- Đánh đổ thực dân Pháp, giành độc lập, thống b/- Xóa bỏ tàn tích phong kiến c/- Phát triển chế độ dân chủ nhân dân d/- Cả a, b, c (D) Câu 122: Đại hội Đảng định tách Đảng cộng sản Đông Dương thành Đảng (Đảng lao động Việt Nam, Đảng nhân dân cách mạng Lào, Đảng nhân dân cách mạng Căm Pu Chia)? a/- Đại hội I b/- Đại hội II c/- Đại hội III d/- Đại hội IV (TB) Câu 123: Vì Tưởng chấp nhận hịa với ta chúng vào Miền Bắc? a/- Chưa thể lật đổ quyền ta để lập quyền tay sai chúng b/- Chủ trương hợp tác ta có tình, có lý c/- Tưởng lúc phải tập trung lực lượng để đối phó với cách mạng Trung Quốc d/- Cả a, b, c (TB) Câu 124: Việt Nam bình thường hóa với Hoa Kỳ năm nào? a/- Năm 1991 b/- Năm 1992 c/- Năm 1994 d/- Năm 1995 (TB) Câu 125: Việt Nam ký Hiệp định khung hợp tác với EU năm nào? a/- Năm 1995 b/- Năm 1996 c/- Năm 1997 d/- Năm 1999 (D) Câu 126: Đảng chủ trương đưa Miền Bắc độ lên CNXH Đại hội nào? a/- Đại hội I b/- Đại hội II c/- Đại hội III d/- Đại hội IV (K) Câu 127: Đại hội lần thứ Đảng đề đường lối cơng nghiệp hóa: “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý, sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ”? a/- Đại hội III b/- Đại hội IV c/- Đại hội V d/- Đại hội VI (TB) Câu 128: Chỉ thị 100 Ban Bí thư Trung ương Đảng (1-1981) đưa chủ trương sau đây? a/- Phát huy quyền tự chủ Doanh nghiệp b/- Cải tiến phương pháp quản lý c/- khốn sản phẩm đến nhóm người lao động hợp tác xã nông nghiệp d/- Tất a, b, c 15 (TB) Câu 129: Việt Nam ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa – Kỳ năm nào? a/- Năm 1998 b/- Năm 1999 c/- Năm 2001 d/- Năm 2003 (D) Câu 130: Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng xác định Đại hội Đảng? a/- Đại hội V b/- Đại hội VI c/- Đại hội VII d/- Đại hội VIII (K) Câu 131: Thời kỳ 1960 – 1965 Đảng ta nhận thức tiến hành cơng nghiệp hóa theo kiểu cũ dẫn đến hạn chế, cơng nghiệp hóa lúc theo mơ hình? a/- Nền kinh tế khép kín b/- Hướng nội c/- Thiên phát triển công nghiệp nặng d/- Cả a, b, c (K) Câu 132: Đại hội Đảng xác định mục tiêu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức? a/- Đại hội VII b/- Đại hội VIII c/- Đại hội IX d/- Đại hội X (K) Câu 133: Đại hội Đảng rõ: “Chúng ta tranh thủ hội thuận lợi bối cảnh quốc tế tạo tiềm năng, lợi nước ta để rút ngắn q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa…vv”? a/- Đại hội VIII b/- Đại hội IX c/- Đại hội X d/- Đại hội XI (TB) Câu 134: Thành tựu cơng nghiệp hóa, đại hóa góp phần cho kinh tế nước tăng trưởng cao, bình quân (từ năm 2000 – 2005) đạt? a/- 6, 5% b/- 7% c/- Trên 7,5% d/- 8% (TB) Câu 135: Chế độ bao cấp thực trước Đại hội VI (1986) gồm hình thức? a/- Bao cấp qua giá b/- Bao cấp qua chế độ tem phiếu c/- Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn d/- Cả a, b,c 16 (K) Câu 136: Hội nghị Trung ương khóa IV trì thành phần kinh tế Miền Nam gồm: quốc doanh, tập thể, công tư hợp doanh, cá thể, tư sản ? a/- Hội nghị Trung ương khóa IV b/- Hội nghị Trung ương khoa IV c/- Hội nghị Trung ương khóa IV d/- Hội nghị Trung ương khoa IV (TB) Câu 137: Hội nghị Trung ương Đảng đưa chủ trương giá – lương – tiền? a/- Hội nghị Trung ương khóa IV b/- Hội nghị Trung ương khóa IV c/- Hội nghị Trung ương khóa V d/- Hội nghị Trung ương khóa V (K) Câu 138: Đại hội mở đầu đưa kết luận quan trọng cho sản xuất hàng hóa khơng đối lập với chủ nghĩa tư bản, tồn khách quan cần thiết cho xây dựng chủ nghĩa xã hội? a/- Đại hội VII b/- Đại hội VIII c/- Đại hội IX d/- Đại hội X (K) Câu 139: Đại hội xác định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mơ hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội? a/- Đại hội VII b/- Đại hội VIII c/- Đại hội IX d/- Đại hội X (K) Câu 140: Đại hội xác định, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa “một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật kinh tế thị trường vừa dựa sở chịu dẫn dắt chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội”? a/- Đại hội VIII b/- Đại hội IX c/- Đại hội X d/- Đại hội XI (TB) Câu 141: Thể chế kinh tế thị trường bao gồm? a/- Các quy tắc hành vi kinh tế diễn thị trường b/- Cách thức thực quy tắc c/- Các thị trường, nơi hàng hóa giao dịch, trao đổi sở yêu cầu, quy định luật lệ d/- Cả a, b, c (TB) Câu 142: Đảng ta dùng khái niệm “Hệ thống trị”, thay cho khái niệm “Chun vơ sản” từ? a/- Đại hội VI (1986) b/- Hội nghị Trung ương khóa VI (4-1987) c/- Hội nghị Trung ương khóa VI (3-1989) d/- Đại hội VII (1991) 17 (K) Câu 143: Tên gọi thức hệ thống chun vơ sản Đảng ta dùng từ? a /- Đại hội II b/- Đại hội III c/- Đại hội IV d/- Đại hội V (K) Câu 144: Hệ thống trị nước ta gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc đồn thể trị – xã hội? a/- Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam b/- Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh VN c/- Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân VN d/- Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Nông dân VN (K) Câu 145: Thuật ngữ “xây dựng nhà nước pháp quyền” lần đề cập? a/- Tại Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ khóa VII (họp 1-1994) b/- Tại Hội nghị Trung ương khóa VII (họp 11-1991) c/- Đại hội VII d/- Đại hội VIII (TB) Câu 146: Chủ trương xây dựng hệ thống trị thời kỳ đổi tổ chức? a/- XD Đảng hệ thống trị b/- XD Nhà nước pháp quyền XHCN c/- XD Mặt trận tổ quốc tổ chức trị-xã hội hệ thống trị d/- Cả a, b, c (K) Câu 147: Quan điểm Đảng ta xây dựng hệ thống trị thời kỳ đổi mới? a/- Kết hợp chặt chẽ từ đầu đổi kinh tế với đổi trị b/- Lấy đổi kinh tế làm trọng tâm c/- Từng bước đổi trị d/- Cả a b, c (TB) Câu 148: Nội dung: “Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc”, trích văn kiện Đại hội Đảng nào? a/- Đại hội VIII b/- Đại hội IX c/- Đại hội X d/- Đại hội XI (K) Câu 149: Hệ thống chun vơ sản hoạt động phạm vi nước? a/- Từ giai đoạn 1945 đến 1954 b/- Từ giai đoạn 1954 – 1975 c/- Từ giai đoạn 1945 đến 1975 d/- Từ giai đoạn 1975 đến 1989 18 (TB) Câu 150: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN thời kỳ xây dựng theo đặc điểm? a/- Năm đặc điểm b/- Bốn đặc điểm c/- Ba đặc điểm d/- Sáu đặc điểm (K) Câu 151: Để XD Nhà nước pháp quyền XHCN đạt kết cao, cần thực biện pháp? a/- Ba biện pháp b/- Bốn biện pháp c/- Năm biện pháp d/- Sáu biện pháp (K) Câu 152: Trong nhiệm kỳ Đại hội X Đảng đưa chủ trương “tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng hoạt động hệ thống trị” Hội nghị Trung ương? a/- Hội nghị Trung ương khóa X b/- Hội nghị Trung ương khóa X c/- Hội nghị Trung ương khóa X d/- Hội nghị Trung ương khóa X (TB) Câu 153: Hội nghị Trung ương khóa III nêu phương hướng đạo xây dựng phát triển? a/- Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý; kết hợp chặt chẽ phát triển công nghiệp với phát triển nông nghiệp; b/- Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ song song với ưu tiên phát triển công nghiệp nặng; c/- Ra sức phát triển công nghiệp Trung ương đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa phương d/- Cả a, b, c (TB) Câu 154: Đại hội nêu sáu quan điểm cơng nghiệp hóa, đại hóa định hướng nội dung công nghiệp hóa năm cịn lại thập kỷ 90 kỷ XX? a/- Đại hội VIII b/- Đại hội IX c/- Đại hội X d/- Đại hội XI (TB) Câu 155: Kinh tế thị trường có lịch sử phát triển lâu dài, biểu rõ nét chế độ? a/- Phong kiến b/- Chủ nghĩa tư c/- Qúa độ xã hội chủ nghĩa d/- Chủ nghĩa xã hội 19 (TB) Câu 156: Mục tiêu kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta Đại hội X đề ra? a/- Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh b/- Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh c/- Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh d/- Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh (TB) Câu 157: Quyết định quyền chủ động sản xuất kinh doanh quyền tự chủ tài xí nghiệp quốc doanh? a/- Quyết định số 25-CP phủ b/- Quyết định số 26-CP phủ c/- Quyết định số 28-CP phủ d/- Quyết định số 34-CP phủ (TB) Câu 158: Đại hội Đảng đề chủ trương ưu tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý? a/- Đại hội III b/- Đại hội IV c/- Đại hội III IV d/- Cả a, b, c (TB) Câu 159: Hội nghị Đảng chủ trương làm cho sản xuất “bung ra”? a/- Hội nghị trung ương khóa IV b/- Hội nghị trung ương khóa IV c/- Hội nghị trung ương khóa V d/- Hội nghị trung ương khóa IV (TB) Câu 160: Từ Đại hội, Hội nghị Đảng, Đảng ta bắt đầu tìm tịi, thử nghiệm đường lối đổi mới? b/- Đại hội IV b/- Hội nghị trung ương khóa IV c/- Hội nghị trung ương khóa V c/- Đại hội V (TB) Câu 161: Nhận thức khái niệm văn hóa sử dụng theo nghĩa hẹp môn đường lối? a/- Văn hóa đời sống tinh thần xã hội; hệ giá trị, truyền thống, lối sống b/- Văn hóa lực sáng tạo dân tộc c/- Văn hóa sắc dân tộc, phân biệt dân tộc với dân tộc khác… d/- Cả a, b, c (D) Câu 162: Đề cương văn hóa Việt Nam trực tiếp dự thảo, thông qua Ban thường vụ trung ương Đảng năm 1943? a/- Hồ Chí Minh b/- Lê Duẩn c/- Trường Chinh d/- Phạm Văn Đồng 20 (TB) Câu 163: Đề cương văn hóa Việt Nam thơng qua Ban Thường vụ Trung ương Đảng năm 1943 đề nguyên tắc văn hóa mới? a/- Dân tộc hóa b/- Đại chúng hóa c/- Khoa học hóa d/- Cả a, b, c (TB) Câu 164 : Ban Trung ương vận động Đời sống thành lập đầu năm 1946 làm Tổng thư ký? a/- Trần Huy Liệu b/- Vũ Đình Hịe c/- Nguyễn Huy Tưởng d/- Dương Đức Hiền (K) Câu 165: Hồ Chí Minh viết tài liệu Đời sống giải thích vấn đề thiết thực chủ trương văn hóa vào năm? a/- Năm 1943 b/- Năm 1945 c/- Năm 1947 d/- Năm 1949 (TB) Câu 166: Đường lối văn hóa kháng chiến dần hình thành đạo Đảng ở? a/- Bức thư Tổng Bí thư Trường Chinh gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiệm vụ văn hóa Việt Nam cơng cứu nước… b/- Báo cáo Chủ nghĩa Mác văn hóa VN… c/- Chỉ thị kháng chiến kiến quốc Đảng 11 – 1945 d/- Đề cương văn hóa VN (D) Câu 167: Đại hội Đảng lần đưa quan niệm văn hóa VN có đặc trưng: tiên tiến đậm đà sắc dân tộc? a/- Đại hội IV b/- Đại hội V c/- Đại hội VI d/- Đại hội VII (K) Câu 168: Đại hội Đảng khẳng định: khoa học giáo dục đóng vai trị then chốt tồn nghiệp xây dựng CNXH bảo vệ tổ quốc, động lực đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu ? a/- Đại hội VI b/- Đại hội VII c/- Đại hội VII d/- Đại hội VII VIII (K) Câu 169: Hội nghị Đảng nêu quan điểm đạo trình phát triển văn hóa thời kỳ CNH, HĐH đất nước? a/- Hội nghị trung ương khóa VI b/- Hội nghị trung ương khóa VII c/- Hội nghị trung ương khóa VIII d/- Hội nghị trung ương khóa VIII 21 (TB) Câu 170: Hội nghị Đảng đặt vấn đề bảo đảm gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng then chốt với nhiệm vụ khơng ngừng nâng cao văn hóa ? a/- Hội nghị trung ương khóa VIII b/- Hội nghị trung ương khóa VIII c/- Hội nghị trung ương 10 khóa IX d/- Hội nghị trung ương khóa X (TB) Câu 171: Đại hội Đảng chủ trương tiến hành đồng thời cách mạng: Cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn hóa? a/- Đại hội III b/- Đại hội IV c/- Đại hội III IV d/- Đại hội V (TB) Câu 172: Đại hội Đảng xác định văn hóa văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa tính dân tộc, có tính đảng tính nhân dân? a/- Đại hội III b/- Đại hội IV V c/- Đại hội III, IV V d/- Đại hội V (TB) Câu 173: Đặc trưng văn hóa xây dựng, hình thành bước nhận thức từ Đại hội nào? a/- Đại hội V đến b/- Đại hội VI đến c/- Đại hội VII đến d/- Đại hội VIII đến (TB) Câu 174: Báo cáo Chủ nghĩa Mác văn hóa Việt Nam đồng chí Trường Chinh trình bày? a/- Hội nghị trung ương khóa II (11-1940) b/- Hội nghị trung ương khóa II (5-1941) c/- Hội nghị văn hóa tồn quốc lần thứ (7-1948) d/- Đại hội II Đảng (TB) Câu 175: Hồ Chí Minh nói: Một dân tộc dốt dân tộc yếu thời gian? a/- Đại hội quốc dân họp Tân Trào 16-8-1945 b/- Hội nghị toàn quốc Đảng 13-8-1945 c/- Phiên họp Hội đồng Chính phủ 3-9-1945 d/- Đại hội II Đảng (2-1951) (K) Câu 176: Đảng ta nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến công xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ mơi trường”; trích? a/- Báo cáo trị Đại hội VI Đảng b/- Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (1991) c/- Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 1991-2000 d/- Báo cáo trị Đại hội VII Đảng 22 (K) Câu 177: Đảng ta ra: “Mục tiêu động lực phát triển người, người”; trích? a/- Báo cáo trị Đại hội VII Đảng b/- Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (1991) c/- Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 1991-2000 d/- Báo cáo trị Đại hội VIII Đảng (TB) Câu 178: Giáo dục đào tạo, với khoa học công nghệ coi quốc sách hàng đâu Hội nghị Đảng khẳng định nghị quyết? a/- Hội nghị trung ương khóa VIII (12-1996) b/- Hội nghị trung ương khóa VIII (6-1997) c/- Hội nghị Trung ương khóa VIII (12-1997) d/- Hội nghị Trung ương khóa IX (1-2004) (TB) Câu 179: Giai đoạn 1955 – 1975 vấn đề xã hội giải quyết? a/- Trong mơ hình dân chủ nhân dân b/- Trong mơ hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ, hồn cảnh chiến tranh c/- Theo chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế – xã hội nghiêm trọng… d/- Cả a,b,c (K) Câu 180: Chính sách xã hội cấp bách giai đoạn làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, học hành? a/- Giai đoạn 1945-1954 b/- Giai đoạn 1955-1975 c/- Giai đoạn 1975-1985 d/- Cả a.b,c (TB) Câu 181: Lần Đảng ta nâng vấn đề xã hội lên tầm sách xã hội? a/- Đại hội IV b/- Đại hội V c/- Đại hội VI d/- Đại hội VII (K) Câu 182: Đại hội VIII Đảng chủ trương, hệ thống sách xã hội phải hoạch định theo quan điểm? a/- Tăng trưởng kinh tế phải gắn liến với tiến công xã hội bước suốt trình phát triển b/- Thực nhiều hình thức phân phối khuyến khích làm giầu hợp pháp đơi với tích cực xóa đói giảm nghèo c/- Các vấn đề sách xã hội giải theo tinh thần xã hội hóa d/- Cả a,b,c (K) Câu 183: Chủ trương sách xã hội phải hướng vào phát triển làm lành mạnh hóa xã hội, thực cơng phân phối, tạo động lực mạnh mẽ phát triển sản xuất, tăng xuất lao động xã hội Đại hội vạch ra? a/- Đại hội VII b/- Đại hội VIII c/- Đại hội IX d/- Đại hội X 23 (K) Câu 184: Chủ trương phải kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội phạm vi nước, lĩnh vực, địa phương Do Đại hội vạch ra? a/- Đại hội VIII b/- Đại hội IX c/- Đại hội X d/- Đại hội XI (TB) Câu 185: Đại hội, Hội nghị Đảng nhấn mạnh: phải giải vấn đề xã hội nảy sinh trình thực thi cam kết với WTO? a/- Đại hội VIII b/- Đại hội IX c/- Hội nghị Trung ương khóa X d/- Hội nghị Trung ương khóa X (K) Câu 186: Ngay nước Việt Nam dân chủ công hòa đời 1945, Đảng hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung? a/- Mục tiêu đối ngoại VN góp phần “đưa nước nhà đến độc lập hoàn toàn vĩnh viễn” b/- Về nguyên tắc đối ngoại, ngoại giao VN lấy nguyên tắc Hiến chương Đại Tây Dương làm tảng c/- Về phương châm đối ngoại, ngoại giao nước Việt Nam quán triệt quan điểm độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường d/- Cả a,b,c (K) Câu 187: Đảng xác định: Công tác đối ngoại phải trở thành mặt trận chủ động, tích cực đấu tranh nhằm làm thất bại sách lực hiếu chiến mưu toan chống phá cách mạng nước ta; Đại hội Đảng? a/- Đại hội IV b/- Đại hội V c/- Đại hội VI d/- Đại hội VII (TB) Câu 188: Việt Nam gia nhập Hội đồng Tương trợ kinh tế (khối SEV)? a/- Tháng – 1978 b/- Tháng 11 – 1978 c/- Tháng 10 – 1976 d/- Tháng 12 – 1977 (TB) Câu 189: Từ năm 1975 đến 1977 Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao thêm? a/- 19 nước b/- 21 nước c/- 22 nước d/- 23 nước (TB) Câu 190: Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc? a/- Tháng – 1976 b/- Tháng 12 – 1976 c/- Tháng – 1977 d/- Tháng – 1978 24 (TB) Câu 191: Tháng – 1976 Việt Nam tham gia tổ chức? a/- Thành viên thức Quỹ tiền tệ quốc tế b/- Thành viên thức Ngân hàng Thế giới \ c/- Gia nhập Ngân hàng Phát triển châu Á d/- Cả a,b,c (TB) Câu 192: Một số nước tư có quan hệ hợp tác kinh tế với Việt Nam từ ? a/- Năm 1975 b/- Năm 1976 c/- Năm 1977 d/- Năm 1978 (TB) Câu 193: Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm ? a/- Năm 1975 b/- Năm 1976 c/- Năm 1977 d/- Năm 1978 (TB) Câu 194: Luật Đầu tư nước Việt Nam ban hành thời gian ? a/- Năm 1986 b/- Năm 1987 c/- Năm 1988 d/- Năm 1989 (K) Câu 195: Nghị Đảng ta chuyển hướng toàn chiến lược đối ngoại Đảng, đặt móng hình thành đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế? a/- Đại hội VI (1986) b/- Đại hội VII (1991) c/- Đại hội VIII (1996) d/- Nghị số 13 Bộ Chính trị khóa VI (1988) (TB) Câu 196: Đảng ta đề phương châm: “Việt Nam muốn bạn với tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hịa bình, độc lập phát triển” tại? a/- Đại hội VI (1986) b/- Đại hội VII (1991) c/- Đại hội VIII (1996) d/- Đại hội IX (4-2001) (TB) Câu 197: Trong đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế giới trước Đại hội XI; việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo công tác đối ngoại; Đảng hội cho nước ta mở rộng quan hệ đối ngoại? a/- Xu hịa bình b/- Xu hợp tác phát triển c/- Xu toàn cầu hóa kinh tế d/- Cả a, b,c 25 (K) Câu 198: Trong đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế giới trước Đại hội XI; việc xác định mục tiêu, nhiệm vụ tư tưởng đạo công tác đối ngoại; Đảng thách thức cho nước ta mở rộng quan hệ đối ngoại? a- Những vấn đề tồn cầu phân hóa giàu nghèo, dịch bệnh, tội phạm xuyên quốc gia b/- Nền kinh tế VN phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt cấp độ: sản phẩm, doanh nghiệp quốc gia c/- Lợi dụng toàn cầu hóa, lực thù địch chống phá chế độ ta d/- Cả a,b,c (TB) Câu 199: Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc? a/- Năm 1990 b/- Năm 1991 c/- Năm 1994 d/- Năm 1996 (TB) Câu 200: Việt Nam gia nhập ASEAN? a/- Năm 1991 b/- Năm 1994 c/- Năm 1995 d/- Năm 1996 GIẢNG VIÊN RA CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TS Nguyễn Văn Sơn 26 … nhận thức đường cách mạng Việt Nam là: a) Con đường cách mạng vô sản b) Con đường cách mạng tư sản dân quyền thổ địa cách mạng c) Con đường cách mạng tư sản dân quyền d) Con đường cách mạng dân… niên cách mạng Việt Nam b/- Tân Việt cách mạng Đảng c/- Việt Nam cách mạng đồng minh hội d/- Hội Việt Nam cách mạng niên (D) Câu 104: Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng đời từ tổ chức… a/- Tân Việt cách mạng Đảng b/- Hội Việt Nam cách mạng niên c/- Thanh niên cách mạng Việt Nam d/- Việt Nam độc lập đồng minh (TB) Câu 105: Mục tiêu nhiệm vụ trước mắt cách mạng Việt Nam giai

Bài Hay  Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2017

– Xem thêm –

Xem thêm: 200 Câu Trắc Nghiệm Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam,

Bạn đang xem bài viết: 200 Câu Trắc Nghiệm Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thông tin do Thu Vien Son Tra chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment